ΙΚΑ. Απασχόληση συνταξιούχων του ν. 612/1977

Απασχόληση συνταξιούχων που έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του ν. 612/77, όπως ισχύει, καθώς και των συνταξιούχων που λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα. Τροποποίηση οδηγιών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 1 του ν. 3996/2011, οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/99, όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθ. 16 του ν. 3863/2010, καθώς και καταστατικές διατάξεις που προβλέπουν αναστολή καταβολής της σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας σε περίπτωση που ο συνταξιούχος αναλαμβάνει εργασία ή αυτοαπασχολείται και υπάγεται στην ασφάλιση του φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται, δεν έχουν εφαρμογή στους συνταξιούχους ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του ν. 612/1977, όπως ισχύει, καθώς και στους συνταξιούχους που λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα.

Με το αριθ. Σ78/10/2.6.2014 Γενικό Έγγραφο (σελ. 5, παρ. 3α’ και 3γ’ ) και την αριθ. 13/2015 εγκύκλιό μας (σελ. 4, παρ. 2δ ́iii ), σας ενημερώσαμε ότι για τους συνταξιούχους που σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 42 του ν. 3996/2011 εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του άρθ. 63 του ν. 2676/99, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 16 του ν. 3863/2010, ισχύουν οι καταστατικές διατάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και συγκεκριμένα του εδ. γ’ της παρ. 7 του άρθ. 29 του α.ν. 1846/51 καθώς και της παρ. 3 του άρθ. 11 του ν. 1976/91, οι οποίες προβλέπουν αναστολή καταβολής της σύνταξης εφόσον ο συνταξιούχος εργάζεται.

Με το παρόν έγγραφο και κατόπιν του με αρ. πρωτ. Φ11221/60382/1966/26.1.2016 εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τροποποιούμε εν μέρει τις ανωτέρω οδηγίες και σας πληροφορούμε ότι από την ημερομηνία ισχύος των διατάξεων του άρθ. 42 παρ. 1 του ν. 3996/2011, δηλαδή από 5/8/2011 και μετά, οι συνταξιοδοτούμενοι με τις διατάξεις του ν. 612/77, όπως ισχύουν, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθ. 63 του ν. 2676/99, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθ. 16 του ν. 3863/2010, ούτε στις καταστατικές διατάξεις που προβλέπουν αναστολή καταβολής της σύνταξης σε περίπτωση που οι συνταξιούχοι αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν και υπαχθούν στην ασφάλιση των φορέων από τους  οποίους έχουν συνταξιοδοτηθεί.

Η ίδια πρόβλεψη ισχύει βάσει των ανωτέρω διατάξεων και για τους επιδοματούχους του εξωιδρυματικού επιδόματος, για τους οποίους ήδη με τις οδηγίες της εγκ. 13/2015 επισημαίνεται ότι ως εξαιρούμενη κατηγορία δεν  καταλαμβάνεται από τις καταστατικές διατάξεις διότι ουδέποτε υπήχθη σε αυτές και, συνεπώς, δεν υπάρχει υποχρέωση δήλωσης της εργασίας τους στην υπηρεσία πληρωμών συντάξεων.

Επισημαίνεται ότι, εφόσον η διάταξη της παρ. 1 του άρθ. 42 του ν. 3996/2011 περιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010, οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 14 του ν. 2592/1998 (σχετ. παρ. 3α του άρθρου 16 του ν. 3863/2010) που προβλέπουν περικοπή της σύνταξης κατά 70% στις περιπτώσεις των συνταξιούχων από εργασία που έχει παρασχεθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος στον δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και μετά τη συνταξιοδότησή τους απασχολούνται στο δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, εξακολουθούν να ισχύουν και για τους συνταξιοδοτούμενους με τις διατάξεις του ν. 612/77, όπως ισχύει σύμφωνα με τις οδηγίες του Γ.Ε. Σ81/35/18.9.2001, από 1/9/2001.

Περιπτώσεις που έχουν κριθεί διαφορετικά, σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας και αν βρίσκονται, θα επανεξεταστούν οίκοθεν – όπου αυτό είναι δυνατό – ή κατόπιν αίτησης – όχλησης από τους ενδιαφερόμενους.