Χορήγηση πιστοποιητικού περί καταθέσεως αιτήσεως πτωχεύσεως

Χορήγηση πιστοποιητικού περί καταθέσεως αιτήσεως πτωχεύσεως

(ΦΕΚ τ. Β 1049/09.08.2002)

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Οικείο Πρωτοδικείο

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται και μέσω Κ.Ε.Π.

Δικαιολογητικά

α. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
β. Δύο (2) Μεγαρόσημα των 0,5 €