Υποχρεωτική η συμμετοχή δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις αρχαιρεσίες αθλητικών σωματείων

Υποχρεωτική η συμμετοχή δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις αρχαιρεσίες αθλητικών σωματείων

Συμμετοχή δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις αρχαιρεσίες αθλητικών σωματείων και υπερκείμενων αθλητικών ενώσεων και ΟμοσπονδιώνΑνακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας

Μετά από παρέμβαση του ΔΣΑ στην Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κα. Λίνα Μενδώνη και στον αρμόδιο Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Λευτέρη Αυγενάκη τροποποιήθηκε το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου του ΥΠΠΟΑ (σε σχέση με το δοθέν στη διαβούλευση προσχέδιο) ως προς την αναστολή εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4603/2019 περί υποχρεωτικής διεξαγωγής των αρχαιρεσιών αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών από δικαστικούς αντιπροσώπους – δικηγόρους και πλέον θεσπίζεται ρητώς η υποχρεωτική συμμετοχή των δικηγόρων.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 7ο παρ. 3 του ν/σ «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπογράφηκε στο Magglingen/Macolin την 18η Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις», το οποίο εισήχθη προς συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή της Βουλής, προβλέπεται πλέον ότι:

«Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα των αθλητικών σωματείων, των ενώσεων και των ομοσπονδιών, καθώς και για την εκλογή των αντιπροσώπων των σωματείων και των ενώσεων σε υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες, διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, ύστερα από αίτηση του εκάστοτε αθλητικού φορέα, δικηγόρος από τον Δικηγορικό Σύλλογο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο εν λόγω φορέας. Εάν πρόκειται για αθλητικές ενώσεις ή ομοσπονδίες, δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος διορισμένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο. Τα υπόλοιπα μέλη των εφορευτικών επιτροπών εκλέγονται από το σώμα της οικείας Γ.Σ. Η παρούσα ρύθμιση κατισχύει κάθε διαφορετικής πρόβλεψης στα καταστατικά των αντίστοιχων αθλητικών φορέων».

Η ως άνω θεσμική παρέμβαση αποκαθιστά την οφειλόμενη εμπιστοσύνη της Πολιτείας στο θεσμικό ρόλο του δικηγόρου, ως εγγυητή του αδιάβλητου χαρακτήρα της δημοκρατικής διαδικασίας των αρχαιρεσιών. Θεωρούμε πολύ θετική την άμεση ανταπόκριση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΠΟΑ, η οποία έτεινε ευήκοον ους στο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί και ανταποκρίθηκε στο δίκαιο αίτημα του δικηγορικού σώματος.

Το δικηγορικό σώμα διεκδικεί και για τα αθλητικά σωματεία, ενώσεις και ομοσπονδίες την ανάλογη εφαρμογή της ΥΑ υπ’ αριθ. 24270/610 (ΦΕΚ Β’ 1577/08.05.2018) σχετικά με την «αμοιβή των δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές συνδικαλιστικών οργανώσεων».

Πηγή: dsa.gr

Σχετικά:

Αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων. Δικηγόροι ως δικαστικοί αντιπρόσωποι. Αμοιβές

Νόμος 4603/2019 – ΦΕΚ Τεύχος Α 48/14.03.2019
Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις

Άρθρο 26
Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 2725/1999

Το άρθρο 5 του ν. 2725/1999, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Γενική Συνέλευση – αρχαιρεσίες

1. Στη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του αθλητικού σωματείου έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να ψηφίζουν αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της δι’ αντιπροσώπου συμμετοχής τους, όλα τα μέλη του σωματείου, εφόσον έχει συμπληρωθεί ένα (1) πλήρες έτος από την ημερομηνία εγγραφής τους. Το καταστατικό του σωματείου μπορεί να θεσπίζει αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος ψήφου, ιδίως να προβλέπει ότι τα μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο στερούνται του δικαιώματος ψήφου.

2. Το Δ.Σ. του σωματείου, κατά τη σύγκληση της Γ.Σ., καταρτίζει και δημοσιεύει πίνακα των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του πίνακα, ενώπιον του Δ.Σ., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του. Εκπρόθεσμες αντιρρήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Το Δ.Σ. αποφασίζει τελεσίδικα επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα το αργότερο μέχρι την παραμονή της ημερομηνίας διεξαγωγής της Γ.Σ. και, σε περίπτωση θετικής απόφασης, τροποποιεί τον πίνακα ανάλογα. Ο τροποποιημένος πίνακας των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. δημοσιεύεται το αργότερο την παραμονή της ημερομηνίας διεξαγωγής της.

3. Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα του αθλητικού σωματείου, καθώς και για την εκλογή των αντιπροσώπων του σωματείου σε υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος.

Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, ύστερα από αίτηση του σωματείου, δικηγόρος από τον Δικηγορικό Σύλλογο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο.

Τα υπόλοιπα μέλη της εφορευτικής επιτροπής εκλέγονται από το σώμα της Γ.Σ.

4. Δικαίωμα να εκλεγούν στα όργανα του αθλητικού σωματείου ή αντιπρόσωποι αυτού στις υπερκείμενες αθλητικές οργανώσεις, ενώσεις και ομοσπονδίες, έχουν μόνο τα μέλη του σωματείου που ασκούν δικαίωμα ψήφου κατά την παράγραφο 1. Το καταστατικό των οικείων οργανώσεων μπορεί να προβλέπει αυστηρότερες προϋποθέσεις.

5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, οι αρχαιρεσίες για τα όργανα του αθλητικού σωματείου, καθώς και για την εκλογή των αντιπροσώπων του σωματείου σε υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης δε μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των θέσεων εκλογής. Αν προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και πάνω, άλλως στην αμέσως κατώτερη. Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο.

6. Σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες, οι υποψήφιοι δικαιούνται, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν υποψηφιότητα με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, εφόσον: α) συγκεντρώνουν αριθμό υποψηφίων ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) των θέσεων εκλογής και β) ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου αυτών. Στην περίπτωση ξεχωριστών ψηφοδελτίων η εκλογή γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής και οι θέσεις εκλογής κατανέμονται μεταξύ των ψηφοδελτίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των θέσεων εκλογής. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, και σε περίπτωση κλάσματος ο πλησιέστερος προς το κλάσμα ακέραιος αριθμός, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Αν το κλάσμα ισούται με το μισό της μονάδας, ως εκλογικό μέτρο θεωρείται ο μεγαλύτερος ακέραιος αριθμός. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες θέσεις στα όργανα του σωματείου ή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωρά το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

Αν ο συνδυασμός διαθέτει λιγότερους υποψηφίους από τις θέσεις στα όργανα του σωματείου που δικαιούται να καταλάβει ή και τους αντιπροσώπους που δικαιούται να εκλέξει, καταλαμβάνει τόσες μόνο θέσεις όσοι είναι οι υποψήφιοί του. Οι θέσεις που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτονται από την πρώτη ως άνω κατανομή, κατανέμονται στους συνδυασμούς που κατέλαβαν μία (1) τουλάχιστον θέση στα όργανα του σωματείου ή εξέλεξαν έναν τουλάχιστον αντιπρόσωπο κατά την πρώτη κατανομή και έχουν τα μεγαλύτερα κατά σειρά υπόλοιπα ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ισοδυναμίας, γίνεται κλήρωση.

7. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκλέγεται, με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων μελών κατά την πρώτη συνεδρίασή τους με σκοπό τη συγκρότησή τους σε σώμα.

8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, το καταστατικό κάθε αθλητικού σωματείου ρυθμίζει τα επιμέρους θέματα που αφορούν στα όργανα του σωματείου, τη διαδικασία σύγκλησης, συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων των οργάνων του, τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών και την εν γένει λειτουργία και οργάνωση του σωματείου.»