Προσλήψεις στον Δήμο Κέρκυρας – θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Κέρκυρας

Πρόσληψη προσωπικού και συγκεκριμένα τριάντα (30) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, όσον αφορά τη λειτουργία των παιδικών εξοχών -κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» στον όρμο Γουβιών ΚέρκυραςΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτικών Ισότητας των Φύλλων και Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Κέρκυρας, Σαμάρα 13, ισόγειο (κτίριο πρώην Νομαρχίας), Τ.Κ. 49100,

εντός προθεσμίας τεσσάρων (04) εργασίμων ημερών και ειδικότερα από Τετάρτη 11/7/2018 έως και Δευτέρα 16/7/2018.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2661 3 62147

 

 

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόµων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος, του Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας ∆ήµου Κέρκυρας», που εδρεύει στον ∆ήµο Κέρκυρας Ν. Κέρκυρας και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης.

1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ.
2 ∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ.
1 ∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ
1 ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ( ∆ Κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου ).
2 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας ∆ήµου Κέρκυρας», Καλοχαιρέτου 3, Τ.Κ.49100 Κέρκυρα Ν. Κέρκυρας, υπόψη κας Γεωργίας Πηλού (τηλ. επικοινωνίας: 2661081873, 2661022989).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας, στα παραρτήµατα αυτής και στον χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Κέρκυρας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.