Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και εξειδικευμένων εργατών σε ανασκαφικά έργα με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση του αρχαιολογικού έργου: «Εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών σε οικόπεδο φερομένης ιδιοκτησίας Π. Φουντά και Μ. Γαλανάκη στο Αλεποχώρι Δήμου ΜάνδραςΕιδυλλίας, Π. Ε. Δυτικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής», το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την ΣΑΕ 514-ΠΔΕ 2018 «2014ΣΕ51400006» (π.κ. 1960ΣΕ01400000) των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ του ΥΠ.ΠΟ.Α.» και συγκεκριμένα του εξής ανά ειδικότητα, αριθμού ατόμων, για χρονικό διάστημα, από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την συμπλήρωση οκτώ (8) μηνών (εφόσον υπάρχουν επαρκείς πιστώσεις):ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΕ Αρχαιολόγος με εμπειρία συναφή με την προκηρυσσόμενη θέση Μία (1) από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την συμπλήρωση οκτώ (8) μηνών Αλεποχώρι

ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εξειδίκευση σε αρχαιολογικά έργα (διαμόρφωση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων) Μία (1) από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την συμπλήρωση οκτώ (8) μηνών Αλεποχώρι

ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων Μία (1) από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την συμπλήρωση οκτώ (8) μηνών Αλεποχώρι

ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες με ανασκαφική εμπειρία Τρεις (3) από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την συμπλήρωση οκτώ (8) μηνών Αλεποχώρι

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πανός 16, ΤΚ 10555 Αθήνα (τηλ. επικοινωνίας: 210 3213571),

εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α.και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (Υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 12/11/2018 έως και Παρασκευή 16/11/2018).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά υποχρεούνται να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Επισημαίνεται ότι, διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία (αρθ. 20 παρ. 7 του Ν.2738/1999).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού.

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προκήρυξη