Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Προσλήψεις πτυχιούχων σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσλήψεις πτυχιούχων και υποτρόφων

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ τεσσάρων (4) ερευνητών – συνεργατών για την υλοποίηση του Έργου «Environmental Protection of Areas Surrounding Ports using Innovative Learning Tools for Legislation (ECOPORTIL)», με κωδικό ΕΛΚΕ 80750, που χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-B “Βαλκανική – Μεσόγειος”, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (85 % – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και της Ελλάδας (15% – Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) και Υπεύθυνο τον Καθηγητή Χρυσόστομο Στύλιο

Θα  αξιολογηθούν  μόνο  οι  προτάσεις  υποψηφίων  εξωτερικών  συνεργατών  που  θα  κατατεθούν,  τις  εργάσιμες  μέρες  και  ώρες,  σε  σφραγισμένο  φάκελο  ή  θα  αποσταλούν  ταχυδρομικά  με  συστημένη επιστολή,  η  οποία  θα  παραληφθεί  και  θα  πρωτοκολληθεί  το  αργότερο  μέχρι  την  13/11/2017  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14.00

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύναψη δύο (2) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου (Πτυχίο / Δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ στα γνωστικά αντικείμενα Λογιστικής και Διοίκησης.) με μέλη ΔΠ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας για τις ανάγκες του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την πρότασή τους οι ίδιοι ή αποστέλλοντας ταχυδρομικά την σχετική επιστολή, με τα απαιτούμενα αποδεικτικά, η οποία πρέπει να περιέλθει στην υπηρεσία πρωτοκόλλου, της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, μέχρι την Πέμπτη 09/11/2017 και ώρα 14.30 μ.μ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 522/16-10-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΛΟΓΟΥ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΝΑΡΘΗΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ» που χρηματοδοτείται από διάφορους Ιδιώτες, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δημήτριο Καρναμπατίδη Αν. Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι: Μία (1) θέση ΠΕ Ιατρικής

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στο Ενιαίο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων – Προτάσεων της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο http://proskliseis.upatras.gr/ , μέχρι την 13/11/2017 (κατ’ ελάχιστον 15 ημέρες από την επομένη της ανάρτησης).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατος µε ΚΑ 3464 και τίτλο «Τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις, διερευνήσεις, γνωµοδοτικές υπηρεσίες για οργανισµούς του ∆ηµοσίου και µη κρατικούς φορείς», (εφεξής «πρόγραµµα»), το οποίο χρηµατοδοτείται από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ενδιαφέρεται να συνάψει µια (1) σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
Οι ενδιαφερόµενοι (µόνο φυσικά πρόσωπα) µπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση kaliva@uoc.gr µέχρι και την Πέµπτη 09-11-2017 (ώρα 14:00).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000657
Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται (είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά) Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Πάρκο Αγίου Δημητρίου, Κοζάνη, 50100), έως τις 10/11/2017 και ώρα 2:00 μ.μ και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ.
Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2461056440 (κα Ιακωβίδου Χρύσα)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ) ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ _Π 899
Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 08/11/2017.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ) ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ _Π898_24-10-2017
Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 08/11/2017.ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας θέσης βοηθού έρευνας στο πρόγραμμα ULTRACHIRAL-Η2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 09 Νοεμβρίου 2017 (09.11.2017) (hr@iesl.forth.gr)

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 2ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ», ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ (ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ 80440)
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους σε σφραγισμένο φάκελο. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να καταθέσουν (ή να αποστείλουν) και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ορθής κρίσης για τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και να βοηθήσει την Επιτροπή Αξιολόγησης στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλόλητά τους.
Η υποβολή των αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Κρήτης, καθημερινά 9.00-15.30
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 09 Νοεμβρίου 2017 (09.11.2017), και ώρα 15:30.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ»
Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας
Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του
Π.Μ.Σ. «ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»
(αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2017_4386)
Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης
Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης – Γραμματεία ΕΛΕ
Γραφείο ΙΣ 2.18
Τηλ. : 22510-36700

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. «ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»
Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας
Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του
Π.Μ.Σ. «ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»
(αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2017_4387)
Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης
Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης – Γραμματεία ΕΛΕ
Γραφείο ΙΣ 2.18
Τηλ. : 22510-36700

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «PROteuS – ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG MED 2014-2020, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΤΑ 85% ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑ 15%
Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΈΡΕΥΝΑΣ
Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων
προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την θέση
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης
«PROteuS – ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ
ΜΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ»
(αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2017_4349)
Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης – Γραμματεία ΕΛΕ
Γραφείο ΙΣ 2.18
τηλ. : 22510-36700
Μυτιλήνη, 81100ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ http://www.elke.teiste.gr/
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης Μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με αντικείμενο: “Υπηρεσίες Λογιστικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας”
Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλλουν την πρότασή τους οι ίδιοι ή αποστέλλοντας ταχυδρομικά την σχετική επιστολή, με τα απαιτούμενα αποδεικτικά, η οποία πρέπει να περιέλθει στην υπηρεσία πρωτοκόλλου, της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, μέχρι την Δευτέρα 06/11/2017 και ώρα 14.30 μ.μ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ http://www.elke.teiste.gr/
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη μιας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου, μέλους ΔΠ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, στα πλαίσια του έργου AGROF-MM
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την πρότασή τους οι ίδιοι ή αποστέλλοντας ταχυδρομικά την σχετική επιστολή, με τα απαιτούμενα αποδεικτικά, η οποία πρέπει να περιέλθει στην υπηρεσία πρωτοκόλλου, της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, μέχρι την Τρίτη 07/11/2017 και ώρα 14.30 μ.μ.
– – – – –

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ταχ. Δ/νση : Ν. Πλαστήρα 100
Ταχ. Κώδικας : 70013 Ηράκλειο
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο : 28310-56627,56628
Fax : 2310-25810
Email : sariyannis@ims.forth.gr
Ρέθυμνο, 17/10/2017
Α.Π. 882

Θέμα: Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (τεχνικού πληροφορικής με ειδίκευση σε βάσεις δεδομένων και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΜΕΤΟΠΟ (Μεσογειακά Τοπία του Πολιτισμού: πολιτισμικά τοπία του παρελθόντος στη διαχρονία της Μεσογείου»

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 1/11/2017

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην
κ. Γεωργία Παπαδάκη (2831056627) ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ims.forth.gr.

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

– – – – – 

– – – – –

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
Προκήρυξη 3 θέσεων μεταδιδακτορικών συνεργατών στο πλαίσιο Χρηματοδότησης από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος του προγράμματος ARCHERS: Advancing Young Researchers’ Human Capital in Cutting Edge Technologies

Προκήρυξη 2 θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο πλαίσιο Χρηματοδότησης από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος του προγράμματος ARCHERS: Advancing Young Researchers’ Human Capital in Cutting Edge Technologies

Προκήρυξη Μίας (1) Θέσης Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στα πλαίσια των προγραμμάτων Η2020- ICT-2015 – GA687681, με τίτλο: “A portable MicroNanoBioSystem and Instrument for ultra-fast analysis of pathogens in food: Innovation from LOVE-FOOD lab prototype to a pre-commercial instrument – LoveFood2Market”, και Η2020-FETOPEN-1-2016-2017- GA737212, με τίτλο: “Capturing non-Amplified Tumor Circulating DNA with Ultra-sound Hydrodynamics– CATCH-U-DNA” [Ref. #ΟRZ-0051]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο πρόγραμμα ARCHERS που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη έξι (6) θέσεων μεταδιδακτορικών συνεργατών στο πρόγραμμα ARCHERS που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη πέντε (5) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο πρόγραμμα ARCHERS που χρηματοδοτείται από Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη τριών (3) θέσεων μεταδιδακτορικών συνεργατών στο πρόγραμμα ARCHERS που χρηματοδοτείται από Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Προκήρυξη Έξι (6) θέσεων Μεταδιδακτορικών Ερευνητών στα πλαίσια Χρηματοδότησης από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος του προγράμματος ARCHERS: Advancing Young Researchers’ Human Capital in Cutting Edge Technologies [Ref. # SNF0047]

Προκήρυξη Τεσσάρων (4) θέσεων Διδακτορικών Ερευνητών στα πλαίσια Χρηματοδότησης από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος του προγράμματος ARCHERS: Advancing Young Researchers’ Human Capital in Cutting Edge Technologies [Ref. # SNF0048]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας θέσης μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο πρόγραμμα LiNaBioFluid

– – – – –

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) συνεργάτη, στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συναφούς προς αυτής δραστηριότητας» με κωδικό ΕΡ-1700-01. Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συναφούς προς αυτής δραστηριότητας» με κωδικό ΕΡ-1700-01, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αναπληρωτή Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Γκρίτζαλη Δημήτρη, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του παρακάτω έργου: «Τεχνικός αναπαραγωγής και βιβλιοδεσίας εντύπων και επιμέλειας εκτυπωτικών συσκευών»

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν το φάκελο της πρότασής τους στη διεύθυνση ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Αθήνα 11251, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017 (μέχρι τις 16:00).

Το κείμενο της πρόσκλησης

 

– – – – –