Διαγωνισμός για πρόσληψη 56 Δοκίμων Δικαστικών Πληρεξουσίων στο ΝΣΚ

Διαγωνισμός για πρόσληψη 56 Δοκίμων Δικαστικών Πληρεξουσίων στο ΝΣΚ

Έγκριση κίνησης των διαδικασιών πλήρωσης πενήντα έξι (56) κενών οργανικών θέσεων Δοκίμων Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ)Γίνεται γνωστό ότι με την απόφασή της, με αριθμό ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./279/32309/Σχετ.: 34385/24-10-2018, η Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, που αποτελείται από τον Υπουργό Οικονομικών και την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενέκρινε την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης πενήντα έξι (56) κενών οργανικών θέσεων Δοκίμων Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με διαγωνισμό.

Επισημαίνουμε ότι τα τυπικά προσόντα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζονται στα άρθρα 30 και 31 του ν.3086/2002 (Α’324) “Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του”, όπως ισχύουν σήμερα.Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 30 του παραπάνω νόμου, μέλη του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ διορίζονται, κατόπιν διαγωνισμού, όσοι είναι δικηγόροι ή δικαστικοί λειτουργοί, έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος, αλλά δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους και έχουν άριστη γνώση αγγλικών, γαλλικών ή γερμανικών [που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001(Α’39)].

Πηγή: Νομικό Συμβούλιο του Κράτους nsk.gov.gr