Προσλήψεις στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης – 15 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων της καθαριότητας των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης που εδρεύει στο Νομό Θεσσαλονίκης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Γρηγορίου Λαμπράκη 2, Τ.Κ.:54636 – Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, υπόψιν κας Παπουλίδου Θεοδώρας (τηλ. επικοινωνίας: 2310- 242648).Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, (στην έδρα των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης) και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Θεσσαλονίκης, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.