Προσλήψεις στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Προσλήψεις στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «”ΘΕΣΠΙΑ 2” – ΘΕμελίωση Συνεργιστικών και ολοκληρωμένων μεθοδολογιών και εργαλείων παρακολούθησης, διαχείρισης και πρόγνωσης ΠερΙβΑλλοντικών παραμέτρων και πιέσεων» με κωδικό ΟΠΣ «5002517», η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΕΑΑ/ΙΕΠΒΑ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό και συγκεκριμένα ένα (1) άτομο Κάτοχο Πτυχίου Θετικών Επιστημών με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 19/01/2018, ώρα 14:00 στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης, I. Μεταξά & Βασ. Παύλου, Λόφος Κουφού, 152 36, Πεντέλη

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δρα Χάρη Καμπεζίδη, Διευθυντή Ερευνών του ΕΑΑ/ΙΕΠΒΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: harry@noa.gr.

– – –

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΑΑ/ΓΙ), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση

Μια (1) θέση Επιστήμονα Πληροφορικής με αντικείμενο την «Ανάπτυξη Συστημάτων και Ανάλυση Δεδομένων».

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 24η Νοεμβρίου 2017 στη Γραμματεία του ΕΑΑ, Λόφος Νυμφών, 118 10 Θησείο, Αθήνα, υπόψη κας Ουρανίας Κουμεντάκου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δρα Άννα Μπελεχάκη, Διευθύντρια Ερευνών του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: belehaki@noa.gr.

– – –

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (MSc Ηλεκτρονικός Μηχανικός) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΓΕΩΡΙΣΚ – Ανάπτυξη Υποδομών και Παροχής Υπηρεσιών μέσω Δράσεων Αριστείας για τη Μείωση των Επιπτώσεων των Γεωδυναμικών Κινδύνων» και κωδικό MIS 50025421

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν φάκελο με την αίτησή τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 24/11/2017, ώρα 14:00, στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Λόφος Νυμφών, Θησείο, 11810, Αθήνα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κυρία Βασιλεία Καραγιάννη, τηλ. 210-3490067, e-mail v.karagianni@noa.gr.

– – –

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε.) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΓΕΩΡΙΣΚ – Ανάπτυξη Υποδομών και Παροχής Υπηρεσιών μέσω Δράσεων Αριστείας για τη Μείωση των Επιπτώσεων των Γεωδυναμικών Κινδύνων» και κωδικό MIS 50025421 στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν φάκελο με την αίτησή τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 24/11/2017, ώρα 14:00, στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Λόφος Νυμφών, Θησείο, 11810, Αθήνα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κυρία Βασιλεία Καραγιάννη, τηλ. 210-3490067, e-mail v.karagianni@noa.gr.

– – –

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (MSc Γεωλόγος) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΓΕΩΡΙΣΚ – Ανάπτυξη Υποδομών και Παροχής Υπηρεσιών μέσω Δράσεων Αριστείας για τη Μείωση των Επιπτώσεων των Γεωδυναμικών Κινδύνων» και κωδικό MIS 50025421 στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν φάκελο με την αίτησή τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 24/11/2017, ώρα 14:00, στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Λόφος Νυμφών, Θησείο, 11810, Αθήνα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κυρία Βασιλεία Καραγιάννη, τηλ. 210-3490067, e-mail v.karagianni@noa.gr.

– – –

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (MSc Πολιτικός Μηχανικός) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΓΕΩΡΙΣΚ – Ανάπτυξη Υποδομών και Παροχής Υπηρεσιών μέσω Δράσεων Αριστείας για τη Μείωση των Επιπτώσεων των Γεωδυναμικών Κινδύνων» και κωδικό MIS 50025421 στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν φάκελο με την αίτησή τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 24/11/2017, ώρα 14:00, στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Λόφος Νυμφών, Θησείο, 11810, Αθήνα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κυρία Βασιλεία Καραγιάννη, τηλ. 210-3490067, e-mail v.karagianni@noa.gr.