Πρόσληψη δικηγόρου στον δήμο Νέας Σμύρνης

Πρόσληψη δικηγόρου στον δήμο Νέας Σμύρνης

Πρόσληψη πτυχιούχου νομικής στον δήμο Νέας Σμύρνης ως Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με αρμοδιότητα σε νομικά θέματα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με αρμοδιότητα σε νομικά θέματα, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και διάρκεια μέχρι τη λήξη της θητείας του Δημάρχου.Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση της ανωτέρω θέσης .

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17 ). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου / υποψηφίας κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται ότι πληρούνται τα προσόντα αυτά.
Β) Πτυχίο Νομικής ή ισότιμο πτυχίο της ημεδαπής ή αλλοδαπής με την προβλεπόμενη από το Νόμο αναγνώριση, ισοτιμία, αντιστοιχία βαθμολογίας, επικύρωση και μετάφραση.
Γ) Γνώση ξένης Γλώσσας κατά προτίμηση Αγγλικής
Δ) Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
Ε) Αποδεδειγμένη εμπειρία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα σε θέματα νομικής φύσεως καθώς και εμπειρία Δικηγορίας διορισμένου Δικηγόρου παρ’ Εφέταις.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής :
Για μεν τους μισθωτούς , χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του/ης υποψηφίου/ας,κατά το άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Ειδικά για την απόδειξη εμπειρίας Δικηγορίας παρ’ Εφέταις, απαιτείται βεβαίωση Δικηγορικού Συλλόγου από την οποία να προκύπτει η σχετική προαγωγή

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με το βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο Πρωτόκολλο του Δήμου ( Ελ. Βενιζέλου 14, 4ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00 έως 14.00 σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών η οποία αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης.

Η προκήρυξη να αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του Νομού Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Ν.Σμύρνη 4-12-2017
Αρ. Πρωτ. 38785