Άδειες Λαϊκών αγορών πλανοδίου υπαιθρίου εμπορίου Λασιθίου

Άδειες Λαϊκών αγορών πλανοδίου υπαιθρίου εμπορίου Λασιθίου

Αριθμ. 52367 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1078/29.03.2017
Καθορισμός αριθμού άδειων πλανοδίου υπαιθρίου εμπορίου Λασιθίου, ύψος καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και τρόπος είσπραξης

Καθορίζουμε τον αριθμό αδειών άσκησης υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου, καθώς και ύψος και τον τρόπο είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια, όπως παρακάτω:

1. Ο αριθμός των αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου ανέρχεται σε δώδεκα (12), έξι (6) για προϊόντα πρωτογενούς τομέα και έξι (6) για προϊόντα δευτερογενούς βιομηχανικά.

2. Το καταβαλλόμενο ανά άδεια τέλος ορίζεται στο ποσό των εκατό (100,00) ευρώ, ενώ λεπτομέρειες για τον τρόπο είσπραξης του θα αναφέρονται στην προκήρυξη που θα ακολουθήσει.

Διευκρινίζεται ότι άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο / η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.

Η άδεια χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
α) Μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) και σε τυφλούς.
β) Μέχρι ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών καθώς και σε γονείς με τρία (3) τέκνα.
γ) Μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944.
δ) Μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητικά αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης.
ε) Μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες.
στ) Μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα Δημοτολόγια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας.
ζ) Μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.

Κάθε δικαιούχος επιτρέπεται να ασκεί την δραστηριότητα εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Κρήτης.

Η άδεια μπορεί να ανανεώνεται μέχρι τη συνταξιοδότηση του κατόχου της.

Θα ακολουθήσει σχετική προκήρυξη από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της ΠΕ Λασιθίου, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης, στην οποία θα καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι κατηγορίες των πωλούμενων προϊόντων, ο τόπος και η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων καθώς και κάθε λεπτομέρεια που κρίνεται απαραίτητη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως