Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς

Αριθμ. 130181/25843 – ΦΕΚ B 3142 – 21.11.2014

Προσθήκη της άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς στους τίτλους οριστικής διαμονής που γίνονται αποδεκτοί προκειμένου για την πολιτογράφηση αλλοδαπών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
Στο υπό στοιχείο ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004) προστίθεται περίπτωση αζ ως εξής:
«αζ) άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 108 του N. 4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ