Αύξηση οργανικών θέσεων Αρχιπυροσβεστών και Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων

Αύξηση οργανικών θέσεων Αρχιπυροσβεστών και Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων

Οι οργανικές θέσεις Αρχιπυροσβεστών (μη παραγωγικής σχολής) – Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων προσαυξάνονται και καταλαμβάνονται από τους προσληφθέντες πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσηςΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 42/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α 81/07.05.2018
Τροποποίηση του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3511/2006 (Α’ 258), όπως ισχύει – Ανακατανομή οργανικών θέσεων στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Άρθρο 1
1. Οι οργανικές θέσεις Αρχιπυροσβεστών (μη παραγωγικής σχολής) – Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων προσαυξάνονται κατά δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα έξι (2.186) θέσεις και καταλαμβάνονται από τους οριζόμενους στην παρ. 20 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 προσληφθέντες πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι κρίθηκαν επιτυχώς από τα αρμόδια συμβούλια προς ένταξη στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, κατά τις παραγράφους 7 και 8 του ίδιου άρθρου.

Αντιστοίχως, καταργούνται δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα έξι (2.186) οργανικές θέσεις πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης και οι εναπομείνασες οργανικές θέσεις αυτών ανέρχονται σε χίλιες οκτακόσιες δέκα τέσσερις (1.814).
2. Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3511/2006 (Α’ 258), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού 

1. Οι οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία, βαθμό και ειδικότητα, του πυροσβεστικού προσωπικού και των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης είναι οι εξής: