Αλλαγές στην ιατρική εξέταση των οδηγών αυτοκινήτων

Με διατάξεις του νομοσχεδίου του υπουργείου μεταφορών και υποδομών με τίτλο «Εκσυγχρονισμός των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών – Διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία των εποπτευόμενων φορέων και άλλες διατάξεις της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών», που αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση, επέρχεται αλλαγή στην ιατρική εξέταση των υποψηφίων οδηγών και οδηγών αυτοκινήτων

 

  

Οι συγκεκριμένες διατάξεις έχουν ως εξής:

Άρθρο 57
Δυνατότητα ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών και από ιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή κρατικών κέντρων υγείας – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 4 νόμου 4850/2021

 

Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4850/2021 (Α’ 208) αντικαθίσταται ως εξής:

«1.α. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, καθώς και για την εξέταση των υποψηφίων οδηγών και οδηγών είναι ο εφοδιασμός τους με το αντίστοιχο Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.). Το Δ.Ε.Ε. είναι έντυπο με τριετή ισχύ, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία του υποψηφίου, καθώς και μνημόνιο δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς και εκδίδεται από τον Φορέα Εξετάσεων. Στις περιπτώσεις διαδικασιών που απαιτείται ιατρική εξέταση το Δ.Ε.Ε. εκδίδεται κατόπιν αυτής.

β. Η ιατρική εξέταση των υποψηφίων οδηγών και οδηγών διενεργείται από:

βα. Ιδιώτες ιατρούς των ειδικοτήτων του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α’ 101), που λειτουργούν στην Ελλάδα νόμιμα ιατρείο.

ββ. Ιδιώτες ιατρούς των ιδίων ειδικοτήτων, που συμμετέχουν ή είναι μέλη ιατρικής εταιρείας στην Ελλάδα οποιασδήποτε νομικής μορφής.

βγ. Ιατρούς των ιδίων ειδικοτήτων, κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή κρατικών κέντρων υγείας στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας τους (απογευματινά ραντεβού), σε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, για την οποία, προκύπτει, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, ότι δεν υφίστανται διαθέσιμοι ιδιώτες ιατροί των απαιτούμενων ειδικοτήτων.

βδ. Ιατρούς των ιδίων ειδικοτήτων, κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο της λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, σε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, για την οποία, προκύπτουν, από απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, σωρευτικά τα παρακάτω:

βδα) Δεν υφίστανται διαθέσιμοι ιδιώτες ιατροί των απαιτούμενων ειδικοτήτων.

βδβ) Δεν υφίστανται διαθέσιμοι ιατροί των απαιτούμενων ειδικοτήτων στα κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα και κρατικά κέντρα υγείας κατά την ολοήμερη λειτουργία τους (απογευματινά ραντεβού) ή δεν πραγματοποιείται ολοήμερη λειτουργία (απογευματινά ραντεβού).

γ. Μετά την ιατρική εξέταση εκδίδονται Πιστοποιητικά Υγείας σύμφωνα με τα υποδείγματα που παρατίθενται στο τέλος του Κεφαλαίου Α του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012.»

 

Σχετικά: Μητρώο Ιατρών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τις άδειες οδήγησης

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης