Αλλαγή χρώματος οχήματος ή μηχανής

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Διεύθυνση Μεταφορών οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Δικαιολογητικά:

1. Καταχωρήσεις – ανακοινώσεις στο ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ισολογισμών, εκθέσεων ελεγκτών και πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

3. Υπεύθυνη δήλωση για την ημερομηνία αλλαγής χρώματος

4. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος ή μηχανής

5. Επίσημο αντίγραφο καταστατικού (για Ο. Ε. και Ε.Ε.)

6. Αίτηση