Αλλαγή στον τύπο της ληξιαρχικής πράξης θανάτου

Αλλαγή στον τύπο της ληξιαρχικής πράξης θανάτου

Αριθμ. 4956 – ΦΕΚ Τεύχος Β 484/19.02.2019
Αποτύπωση ληξιαρχικής πράξης θανάτου.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1) Τροποποιούμε την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με αριθμ. Φ.131360/12476/08-05-2013 (ΦΕΚ 1107/Β’) «Καθορισμός του τύπου και του τρόπου τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων των Ληξιαρχείων», ως προς το παράρτημα Ι αυτής και ειδικότερα ως προς τον τύπο της ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

2) Οι ληξιαρχικές πράξεις που καταρτίζονται με βάση το ν. 344/1976 καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 8Α του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α’).

3) Στο Παράρτημα Ι επισυνάπτεται υπόδειγμα της Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, όπως αυτό θα παράγεται από το Πληροφοριακό Σύστημα.

Το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr

4) Το απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου παραμένει το ίδιο όπως είχε καταρτιστεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας διότι δεν εμπεριέχει στοιχεία ταφής.
Έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

Υπόχρεοι για τη δήλωση του θανάτου είναι οι πλησιέστεροι συγγενείς, καθένας που παρευρισκόταν στο θάνατο, ή το γραφείο κηδειών που ανέλαβε την τέλεση της κηδείας.

Αν ο θάνατος συνέβη σε νοσοκομείο, φυλακή ή άλλο ίδρυμα, υποχρέωση για τη δήλωση ο διευθυντής (με έγγραφη δήλωση).

Αν ο θάνατος συμβεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού με σιδηρόδρομο, αυτοκίνητο ή αεροσκάφος, η δήλωση γίνεται στο ληξίαρχο του τόπου αποβίβασης.

Αν ο θάνατος συμβεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού με πλοίο, η δήλωση γίνεται στον πλοίαρχο. Μετά τη δήλωση, ο πλοίαρχος χορηγεί πιστοποιητικό για τη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

Χρόνος

Η δήλωση πρέπει να γίνεται σε διάστημα 24 ωρών από τη στιγμή του θανάτου. Αν η δήλωση γίνει μετά από 24 ώρες και ως την 30η ημέρα από τη στιγμή του θανάτου, ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ο νεκρός έχει ταφεί, χρειάζεται παραγγελία του εισαγγελέα αν η δήλωση γίνει μετά την τριακοστή μέρα, χρειάζεται δικαστική απόφαση μονομελούς Πρωτοδικείου

 

Χορήγηση Αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Οικείος Δήμος

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται και μέσω ΚΕΠ