ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ. Προσλήψεις

Προγραμματισμός Προσλήψεων Έκτακτου Προσωπικού 2016
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες