Απαγόρευση κυνηγιού σε περίοδο χιονοπτώσεων στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Απαγόρευση κυνηγιού σε περίοδο χιονοπτώσεων στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Αριθμ. 53698/2170 – ΦΕΚ B 2364 – 04.11.2015
Απαγόρευση θήρας σε περίοδο χιονοπτώσεων στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε τη θήρα παντός θηράματος στην περιοχή αρμοδιότητάς μας (περικλείεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης) κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2015 – 2016, σε περίπτωση που επικρατούν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω:

α) χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης και
β) πλήρους κάλυψης του εδάφους με χιόνι

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ. 86/1969, 996/1971, του Ν. 177/1975 και της υπ’ αριθμ. 414985/29-11-85 κοινής υπουργικής απόφασης όπως ισχύουν.

Η εφαρμογή και η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, στους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας και στα Μέλη των Κυνηγετικών Οργανώσεων

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της και μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2015-2016

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως