Απαγόρευση κυνηγιού λόγω χιονοπτώσεων στη Νάουσα

kinigi_hioniaΑριθμ. 12354  –  ΦΕΚ Β 3294 – 24.12.2013

Απαγόρευση Θήρας λόγω χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης στην περιοχή του Δασαρχείου Νάουσας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 3 εδαφ. στ του Ν.Δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7/18-1-1969/τ.Α΄).
2. Την κοινή υπουργική απόφαση 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/18-12-1985/τ.Β΄) όπως τροποποιήθηκε με την 87578/703/6-3-2007 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 581/τ.Β΄/23-4-2007).
3. Το Π.Δ. 94/1993. (ΦΕΚ 40/22-3-1993/τ. Α΄) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Την υπ’ αριθμ. 53844/10-7-2013 απόφαση Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων – Υπογραφή με εντολή Γ.Γ.ΑΠ.Δ.Μ.Θ.» (ΦΕΚ 2017/τ.Β΄/16-8-2013).
5. Την αριθ. 133275/2116/19-7-2013 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ρυθμίσεις θήρας και χρόνος άσκησης θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2013-2014» (ΦΕΚ 1850/Β/29-7-2013).
6. Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλούτου της περιοχής δικαιοδοσίας Δασαρχείου Νάουσας, σε περίπτωση χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε την άσκηση θήρας στην περιοχή του Δασαρχείου Νάουσας, όλων των θηραμάτων γενικώς και όσο επικρατούν δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης των θηραμάτων, εξ αιτίας των μεγάλης διάρκειας και έντασης χιονοπτώσεων, όπου το έδαφος είναι πλήρως καλυμμένο με χιόνι.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2013-2014, ήτοι στις 28-2-2014.

Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, στην Αστυνομία, στον Κυνηγετικό Σύλλογο Νάουσας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Οι παραβάτες θα διώκονται και θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69, Ν. 996/71, Ν. 177/75 και της υπ’ αριθμ. 414985/29-11-85 Κ.Υ.Α..

Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Νάουσα, 29 Νοεμβρίου 2013
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος του Δασαρχείου Νάουσας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ