Απαγόρευση κυνηγιού σε περίπτωση χιονοπτώσεων στην Ευρυτανία

Απαγόρευση κυνηγιού σε περίπτωση χιονοπτώσεων στην Ευρυτανία

Αριθ. 2036/220225 – ΦΕΚ B 2622 – 04.12.2015

Απαγόρευση θήρας, σε περίπτωση χιονοπτώσεων.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
αποφασίζουμε:

1. Απαγορεύουμε τη θήρα στην περιοχή αρμοδιότητας μας, κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2015− 2016 και όπου δεν απαγορεύεται με Δασική Αστυνομική Διάταξη Θήρας όπως παρακάτω:

• Παντός θηράματος με ενέδρα στις πηγές (καρτέρι).
• Των τριχωτών θηραμάτων όταν και όπου το έδαφος καλύπτεται με χιόνι και ιδιαίτερα δια παρακολουθήσεως των ιχνών επί της χιόνος.
• Παντός θηράματος σε περιπτώσεις ιδιαιτέρως δυσμενών συνθηκών όπως χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης, κατά της ημέρες ολικού παγετού καθιστώντας τα είδη της άγριας πανίδας ευάλωτα και ανήμπορα να αναπτύξουν τις ικανότητες άμυνας και διαφυγής,

2. Οι παραβάτες της παρούσας θα διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις Διατάξεις των Ν.Δ. 86/1969, 996/71, του Ν. 177/1975, της υπ’ αριθμ. 414985/1985 κοινής Υπουργικής Απόφασης και της Η.Π. 37338/1807/Ε103/1−9−10 κοινής Υπουργικής Απόφασης.

3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της και μέχρι το τέλος της Κυνηγετικής περιόδου 2015−2016.

4. Η εφαρμογή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, Αστυνομική Διεύθυνση, Κυνηγετική Ομοσπονδία και Κυνηγετικούς Συλλόγους του Νομού Ευρυτανίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.