Απαγόρευση κυνηγίου και αλιείας στη Λίμνη Δύστου Ευβοίας

Αριθ. 2148/136357 – ΦΕΚ B 1731 – 18.08.2015
Παράταση Ισχύος χρόνου απαγόρευσης, της με αριθμ. 2190/04−08−2005 (ΦΕΚ 1174/τ.Β/24−08−2005) απόφασης περί «Απαγόρευσης κυνηγίου και αλιείας στη Λίμνη Δύστου Ν. Ευβοίας»

Παρατείνουμε την ισχύ του χρόνου απαγόρευσης της με αριθμ. 2190/04−08−2005 (ΦΕΚ 1174/τ.Β/24−08−2005) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί «απαγόρευσης κυνηγίου και αλιείας στη Λίμνη Δύστου Ν. Ευβοίας» και ειδικότερα εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, (περιοχές 1 και 2) της περιοχής υγροβιότοπου Λίμνης Δύστου για δέκα (10) έτη, ήτοι έως και 31−07−2025