Απαγόρευση κυνηγιού σε περίοδο χιονοπτώσεων, στην Γουμένισσα

kinigi_hioniaΑριθμ. Δ.Α.Δ.: 62 – ΦΕΚ Β 20 – 10.01.2014

Απαγόρευση θήρας στην περιοχή του δασαρχείου Γουμένισσας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 258, παρ. 3, εδάφιο Β΄, του Ν.Δ. 86/1969, «Περί Δασικού Κώδικα».
2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 537/70 «Περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί διοικητικής αποκεντρώσεως» σε συνδυασμό με τις όμοιες του Β.Δ. 709/70 «Περί καθορισμού των διατηρουμένων υπέρ του Υπουργού και των Περ/κών Αρχών Διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας αρμοδιοτήτων».
3) Την υπ’ αριθμ. 414985/29-11-1985 κοινή Υπουργική απόφαση, άρθρο 5, παρ. 3 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-1985) των υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα Διαχείρισης της Άγριας Πτηνοπανίδας».
4) Την υπ’ αριθμ. 85352/3697/19-7-1993 εγκύκλιο διαταγή της Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών-Δρυμών και Θήρας Υ.Α.Α. & Τ.
5) Την υπ’ αριθμ. οικ. 53844/10-7-2013 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Μ-Θ «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
6) Την υπ’ αριθμ. 14631/61/9-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΒΟΡ1Υ-ΣΣ1) Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας Δασαρχείου Γουμένισσας για την κυνηγετική περίοδο 2013-2014.
7) Το γεγονός ότι στην περιοχή του Δασαρχείου Γουμένισσας επικρατούν κατά τους χειμερινούς μήνες δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης, με αποτέλεσμα να προκαλούνται προβλήματα στη διαβίωση και γενικά καταστροφές στον πληθυσμό του θηραματικού πλούτου.
8) Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλούτου στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Γουμένισσας σε περίπτωση χιονοπτώσεων μεγάλης έντασης και διάρκειας, αποφασίζουμε:

Λόγω των σημερινών χιονοπτώσεων καθώς και σε κάθε περίπτωση χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας, έντασης και έκτασης στην περιοχή του Δασαρχείου Γουμένισσας και όπου το έδαφος είναι σκεπασμένο με χιόνι απαγορεύουμε την θήρα παντός θηράματος (τριχωτού και πτερωτού).

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την δημοσίευσή της και θα ισχύσει μέχρι τέλους της κυνηγετικής περιόδου 2013 – 2014.

Οι παραβάτες αυτής της απαγορευτικής διάταξης θα διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με την παρούσα και τις διατάξεις του άρθρο 287 του Ν.Δ. 86/1969, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν.Δ. 996/1971 και 177/75 και της 414985/29-11- 85 κοινής υπουργικής απόφασης.

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, Κυνηγετικούς Συλλόγου «Πάικο» και «Μ. Αλέξανδρος» καθώς και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Γουμένισσα, 9 Δεκεμβρίου 2013
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης Γουμένισσας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ