Απαγόρευση κυνηγιού σε περίπτωση χιονοπτώσεων στη Φλώρινα

Απαγόρευση κυνηγιού σε περίπτωση χιονοπτώσεων στη Φλώρινα

Αριθμ. 161287 – ΦΕΚ B 3645 – 11.11.2016

Απαγόρευση Θήρας σε περίπτωση χιονοπτώσεων στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για την κυνηγετική περίοδο 2016−2017

Απαγορεύουμε τη θήρα παντός θηράματος στην περιοχή αρμοδιότητάς μας (όρια της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας) κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, όταν και όπου το έδαφος καλύπτεται πλήρως με χιόνι και ιδιαίτερα δια παρακολουθήσεως των ιχνών επί της χιόνος και σε περιπτώσεις ιδιαιτέρως δυσμενών συνθηκών, όπως χιονοπτώσεων και παγετού μεγάλης διάρκειας και έντασης.

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ. 86/1969, 996/1971 του Ν. 177/1975 και των αριθμ. 414985/29−11−85 και Η.Π. 37338/1807/Ε103/1−9−2010 κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν.

Η εφαρμογή και η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα αρμόδια όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της ΕΛΑΣ, των Θηροφυλάκων της ΣΤ  ΚΟΜΑΘ, τους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας, μέλη των Κυνηγετικών Συλλόγων και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της μέχρι το τέλος της Κυνηγετικής περιόδου 2016−2017.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.