Απαγόρευση κυνηγιού στην περιοχή Βραχωνά Συβότων

Αριθμ. 44966/2841 – ΦΕΚ Β 2055 – 29.07.2014

Ανανέωση Απαγόρευσης Θήρας Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Ανανεώνουμε την ισχύ της αριθμ. 11701/546/14-7-2009 απόφασης του Προϊσταμένου της Δ/νσης Δασών Θεσ/τίας και απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων (πτερωτών και τριχωτών) για τρία (3) χρόνια, στην περιοχή «Βραχωνά», Τοπικής Κοινότητας Συβότων, του Δήμου Ηγουμενίτσας, σε έκταση εμβαδού -9000- στρεμ. περίπου και η οποία ορίζεται ως ακολούθως:

Αρχίζει από την συμβολή του δρόμου Σύβοτα – Πέρδικα και του ρέματος «Μπατάλα», ακολουθώντας το ρέμα που έχει ανατολική κατεύθυνση, όπου και τα όρια της κοινότητας Πέρδικας με την Τ.Κ. Συβότων, συναντά τον δρόμο «Λούτσα Πέρδικας – Βραχωνάς – Σκουπιδότοπος Συβότων».

Ακολουθεί τον δρόμο «Λούτσα Πέρδικας – Βραχωνάς – Σκουπιδότοπος» με Β-Δυτική κατεύθυνση προς τον σκουπιδότοπο Συβότων, ο οποίος διέρχεται τον παλαιό οικισμό Βραχωνά. αφήνει αριστερά του τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, δεξιά του την δεξαμενή ύδρευσης ζώων στη θέση «Κάμπος Ράφτη» και προχωρά ακόμη 1500 μέτρα περίπου όπου η θέση «Μνήμα του Ζιώγα». Εδώ εγκαταλείπει τον δρόμο και ακολουθεί μικρό ανώνυμο ρέμα με νότια κατεύθυνση το οποίο ρέμα σε απόσταση περίπου -400- μέτρων το εγκαταλείπει και ακολουθεί το μονοπάτι που συναντά, με Ν-Ανατολική κατεύθυνση, προς τα μαντριά του Γοργόλη και μέχρι το σημείο που το μονοπάτι συναντά το ρέμα που ξεκινάει από τον υδροκρίτη στη θέση όπου η δεξαμενή «Κάμπος Ράφτη» πριν τις κεραίες.

Στη συνέχεια ακολουθεί το ρέμα με Ν-Δυτική κατεύθυνση μέχρι του σημείου που συναντά το δρόμο Σύβοτα – Μαντριά Κατέρη – Βραχωνάς. Ακολουθεί τον δρόμο αυτό με ανατολική κατεύθυνση προς Βραχωνά μέχρι του σημείου που διασταυρώνεται με τον δρόμο προς «Πέντε Πηγάδια».

Ακολουθεί τον δρόμο προς «Πέντε Πηγάδια» με Ν-Δυτική κατεύθυνση μέχρι του σημείου που ο δρόμος διακλαδίζεται. Στην συνέχεια ακολουθώντας τον δεξιό κλάδο με δυτική κατεύθυνση στην αρχή για μικρή απόσταση και στη συνέχεια με Ν-Δυτική κατεύθυνση φτάνουμε στη θέση «Πέντε Πηγάδια».

Ακολουθεί τον δρόμο προς Σύβοτα με Δυτική κατεύθυνση αγκαλιάζει το λόφο όπου τα μαντριά του Γουρνάρη και στη συνέχεια με νότια κατεύθυνση επί του δρόμου στις παρυφές του λόφου συναντά τον δρόμο Σύβοτα – Πέρδικα.

Ακολουθεί τον δρόμο Σύβοτα – Πέρδικα με Ν-Ανατολική κατεύθυνση μέχρι του σημείου που ο δρόμος αυτός συναντά το ρέμα «Μπατάλα» όπου και ξεκίνησε.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 20-8-2014 και λήγει στις 31-7-2017.

Η δε τήρηση της ανατίθεται, στους Δασικούς υπαλλήλους, Δημοτικούς και Κοινοτικούς υπαλλήλους, στην Ελληνική Αστυνομία, Κυνηγ. Συλλόγους Π.Ε. Θεσ/τίας, Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες καθώς και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Οι παραβάτες της παρούσας θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις του Δασικού Κώδικα.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Με την παρούσα παύει να ισχύει η με αριθμ. 11701/546/14-7-2009 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Δασών Θεσ/τίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ηγουμενίτσα, 16 Ιουλίου 2014
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Δασών
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

——–

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη:)
1 .Τις διατάξεις
α. Του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
β. Του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/27-12-2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας».
γ. Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα», όπως η παρ. 5 προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975.
2. Την αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/18-12-1985, Τεύχος Β), κοινή απόφαση των Υφυπ. Εθνικής Οικονομίας και Αναπλ. Υπ. Γεωργίας «Μέτρα Διαχείρισης πτηνοπανίδας».
3. Το αριθμ. 5184/1464/22-2-2012 απόφαση της Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων των προϊσταμένων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και την αριθμ. 21301/4889/3-4-2014 απόφαση της Γ.Γ.Α.Δ.Η.-Δ.Μ., περί τοποθέτησης αναπληρώτριας προϊσταμένης στην Δ/νση Δασών Θεσ/τίας.
4. Τις αριθμ. 78006/2538/1-7-1994 και 67253/1710/2-4-1996 δ/γές του Υπ. Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
5. Το αριθμ. 28/21-5-2014 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Ηγουμενίτσας,το αριθμ. 35/11-6-2014 έγγραφο της Τ.Κ. Συβότων, μετά της αριθμ. 17/10-6-2014 απόφασης του Τ.Συμβουλίου της και το αριθμ. 433/8-7-2014 έγγραφο της Ε΄Κ.Ο.Η..
6. Την αριθμ. Δ.Υ./15-7-2014 πρόταση της Δασοπόνου – Κατερίνας Γκαμπρέλα, υπεύθυνη θήρας, με την οποία προτείνει την ανανέωση απαγόρευσης θήρας για μια τριετία, στην περιοχή της Τ.Κ. Συβότων, Δήμου Ηγουμενίτσας, διότι εξακολουθούν να επικρατούν στην εν λόγω περιοχή ιδανικές συνθήκες, για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και γενικότερα της άγριας πανίδας,