Απαγόρευση Κυνηγιού για πέντε (5) χρόνια στην περιοχή Βάλτος Νέας Κίου

kynigi_pouliaΑριθμ. 749 – ΦΕΚ Β 742 – 26.03.2014

Απαγόρευση Κυνηγιού όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια στην περιοχή Βάλτος Ν. Κίου και παραλιακή Ναυπλίου – Ν. Κίου, των Δήμων Ναυπλιέων – Άργους- Μυκηνών συνολικής έκτασης 4.100,00 στρεμμάτων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 139/2010 Π.Δ. (ΦΕΚ 232/τ. Α΄/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
3. Την αριθμ. 20883/2671/26-2-2013 (ΦΕΚ 278/τ. Γ΄/ 7.3.2013) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τοποθέτηση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων».
4. Την αριθμ. 60524/1970/3-6-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΕΟΡ1Φ-Β1Α) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Ανάθεση άσκησης καθηκόντων αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/νσης Δασών Αργολίδας».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 258 παρ. 5, 287, 288 του Ν.Δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7/τ. Α΄/18-1-1969) «περί δασικού κώδικα», καθώς επίσης την διάταξη του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205/τ. Α΄/1975) «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.Δ. 86/1969».
6. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-1985 Κ.Υ.Α. «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ 757/τ. Β΄/18-2-1985), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις Κ.Υ.Α. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/τ. Β΄/31-12-1996) & 29483/ 23.12.1997 (ΦΕΚ 68/τ. Β΄/4-2-1998).
7. Την αριθμ. 1553/14-7-2008 απόφαση του Γ.Γ.Π. Πελοποννήσου «περί ανανέωσης απαγόρευσης ασκήσεως θήρας στη θέση βάλτος Ν. Κίου ……..».
8. Την αριθμ. 4680/3/22-7-2008 Απαγορευτική διάταξη θήρας της Δ/νσης Δασών Αργολίδας, η ισχύς της οποίας έληξε στις 31-7-2013.
9. Την Δ.Υ./31-1-2014 εισήγηση της δασοπόνου Μ. Σφήνα για απαγόρευση του κυνηγίου για πέντε χρόνια από 15-2-2014 έως 14-2-2019, στην περιοχή Βάλτος Ν. Κίου και παραλιακή Ναυπλίου – Ν. Κίου» των Δήμων Ναυπλιέων – ΄Αργους Μυκηνών, σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα απαγόρευσης κυνηγίου για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή και διαβίωση υδρόβιων μεταναστευτικών πουλιών και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου της άγριας πανίδας της χώρας, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια ήτοι από 15-2-2014 έως 14-2-2019 στην περιοχή Βάλτος Ν. Κίου και παραλιακή Ναυπλίου – Ν. Κίου» των Δήμων Ναυπλιέων – Αργούς Μυκηνών, συνολικής έκτασης 4.100,00 στρεμμάτων.

Τα όρια της έκτασης περιγράφονται όπως παρακάτω:

Αρχίζει από τα όρια του οικισμού της πόλης του Ναυπλίου, στην παραλία, στη θέση Γλυκεία, ακολουθεί την επαρχιακή οδό Ναυπλίου Ν. Κίου μέχρι τη διασταύρωση με την επαρχιακή οδό Ν. Κίου – Άργους, στρέφεται δεξιά προς Άργος και ακολουθεί την άσφαλτο μέχρι την δεξιά μεγάλη στροφή, στο υπάρχον προσκυνητάρι. από εκεί στρέφεται αριστερά και ακολουθεί το χωματόδρομο προς Κεφαλάρι, μέχρι την συνάντηση με τον Ερασίνο ποταμό, οπότε και στρέφεται αριστερά και ακολουθεί την νότια όχθη προς τα κατάντη, σε μήκος 500 μέτρων μέχρι να συναντήσει το δρόμο προς Πλατούσα, τον οποίο ακολουθεί μέχρι την Πλατούσα, οπότε στρέφεται δεξιά μέχρι της συνάντησή του με τον ασφαλτόδρομο Πλατούσας, στα όρια της θάλασσας και από εκεί συνεχίζει αριστερά μέχρι τη θέση Γλυκεία Ναυπλίου όπου και άρχισε.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει καμία δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 26 Φεβρουαρίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ