Απαγόρευση κυνηγίου σε περίοδο χιονοπτώσεων, για την περιοχή της ΠΕ Ιωαννίνων

kinigi_hioniaΑριθμ. οικ. 73317/2984 – ΦΕΚ Β 3121 – 09.12.2013

Απαγόρευση Κυνηγίου σε περίοδο χιονοπτώσεων, για την περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις Διατάξεις:
1.1. Του άρθρου 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
1.2. Του Π.Δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας».
1.3. Της παρ. 3 β και 3 στ του άρθρου 258 του Ν.Δ. 86/1969 «περί Δασικού Κώδικα», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 7 του Ν. 177/1975.
1.4. Του άρθρου 1 παρ. Ι του Π.Δ. 94/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
1.5. Του άρθρου 1 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.».
2. Την υπ’ αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/β/18.12.1985) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπ. Γεωργίας « Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/β/31-12-1996) και 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/β/4-2-1998) κοινές αποφάσεις των Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
3. Την υπ’ αριθμ. 133275/2116/19-07-2013 (ΦΕΚ 1850/Β΄/2013) απόφαση του Αν. Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ρυθμίσεις θήρας κυνηγετικής περιόδου 2013-2014.
4. Την υπ’ αριθμ. 5184/1464/22-02-2012 (ΦΕΚ Β΄/769/ 15.3.012) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων με εντολή Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας στο Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, των Διευθύνσεων Δασών των Περιφερειακών Ενοτήτων, των Δασαρχείων και των Διευθύνσεων Αγροτικών Υποθέσεων.
5. Το γεγονός ότι στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων κατά την χειμερινή περίοδο επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, λόγω χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και εντάσεως, με αποτέλεσμα να απειλείται σοβαρά ο θηραματικός πλούτος της περιοχής.
6. Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλούτου στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων από τυχόν καταστρατήγηση της κείμενης Νομοθεσίας, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι παντός θηράματος στην περιοχή αρμοδιότητάς μας (που περικλείεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων) κατά την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2013 – 2014, σε περίπτωση που επικρατούν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω:

1. Χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης.
2. Πλήρους κάλυψης του εδάφους με χιόνι.

Οι παραβάτες της παρούσας θα διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των Νομοθετικών Διαταγμάτων 86/69, 996/71, του Νόμου 177/75 και της υπ’αριθμ. 414985/29-11-1985 κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύουν.

Η εφαρμογή και η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, στους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας της Ε΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου και των Κυνηγετικών Συλλόγων της Π.Ε. Ιωαννίνων.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από της δημοσίευσης και μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2013-2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 20 Νοεμβρίου 2013
Mε εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ