Απαγόρευση κυνηγιού σε προστατευμένη περιοχή του ποταμού Αχέροντα

Α.Β.Α.Δ. 1/2016 – ΦΕΚ B 2603 – 23.08.2016

Δασική απαγορευτική διάταξη θήρας (περιοχή Δέλτα Αχέροντα) και Α2. 1 (Κοίτη Αχέροντα και Λασπότοπος) της Προστατευόμενης Περιοχής Εκβολών και Στενών του Ποταμού Αχέροντα

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων στην έκταση της Ζώνης Α1 (περιοχή Δέλτα Αχέροντα) και Α2.1 (Κοίτη Αχέροντα και Λασπότοπος) της Προστατευόμενης Περιοχής Εκβολών και Στενών του Ποταμού Αχέροντα, που περιλαμβάνεται εντός των διοικητικών ορίων του Νομού Πρέβεζας, έτσι όπως αυτή περιγράφεται και οριοθετείται στην κοινή υπουργική απόφαση 36427/23-3-2009.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από σήμερα και λήγει στις 31-7-2018 και οι παραβάτες θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως