Απαγόρευση κυνηγιού σε περιοχή του δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής

Απαγόρευση κυνηγιού σε περιοχή του δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής

Απαγόρευση κυνηγιού για (5) χρόνια σε έκταση 12.067 στρεμμάτων στην περιοχή Κρασονέρι Βαρβάρας – Καραγιάννη Πηγάδια Ολυμπιάδος, του Δήμου Αριστοτέλη, της ΠΕ Χαλκιδικής
Αριθμ. 40235 – ΦΕΚ Τεύχος B 3177/12.08.2019
«Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου» που αφορά την πενταετή απαγόρευση θήρας έως και 29-06-2024 σε έκταση 12.067 στρεμμάτων στην περιοχή Κρασονέρι Βαρβάρας – Καραγιάννη Πηγάδια Ολυμπιάδος, του Δήμου Αριστοτέλη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε τη θήρα για πέντε (5) χρόνια έως και 29-06-2024 σε έκταση 12.067 στρεμμάτων στην περιοχή Κρασονέρι Βαρβάρας – Καραγιάννη Πηγάδια Ολυμπιάδος, του Δήμου Αριστοτέλη, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, τα όρια της οποίας αποτυπώνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, σύμφωνα με τις συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ 87, όπως καταγράφονται στους πίνακες συντεταγμένων που επίσης επισυνάπτονται στην παρούσα.

Τα περιγραφικά όρια ακολουθούν τη διαδρομή:

Αφετηρία η θέση «Καλύβια Σταγείρων» στον επαρχιακό δρόμο Ολυμπιάδας – Νεοχωρίου, τον οποίον και ακολουθεί προς Αρναία μέχρι την διασταύρωση με δρόμο προς Πλυντήρια – Καλύβια Βαρβάρας, τον οποίον ακολουθεί μέχρι το ρέμα «Μαυρόλακκας» (νότια όρια της περιοχής απαγόρευσης θήρας Γαβράδια Βαρβάρας). Ακολουθεί το ρέμα Μαυρόλακκα προς τα ανάντη με Δυτική κατεύθυνση μέχρι το ρέμα «Πυρίνια» απ’ όπου με την ίδια δυτική κατεύθυνση ακολουθεί τον δασικό δρόμο Μαυρόλακας – Ζέρνοβο μέχρι τη θέση «Ζέρνοβο».

Από εκεί με Νότια κατεύθυνση ακολουθεί ρέμα ώσπου να συναντήσει τον δρόμο Ζέρνοβο – Γκόγκοσα στην θέση «Ζιούφα» και ακολουθεί τον δρόμο προς την τοποθεσία «Πέντες Βρύσες» μέχρι τη θέση «Πέντε Βρύσες» όπου συναντάει τον επαρχιακό δρόμο Ολυμπιάδας-Νεοχωρίου και τον ακολουθεί μέχρι τη θέση «Σκαμνί».

Από το σημείο εκείνο ακολουθεί προς Ανατολάς τα όρια του Καταφυγίου Άγριας Ζωής Κρυονερίου, δηλαδή τον επαρχιακό δρόμο προς Ολυμπιάδα μέχρι τη θέση «Τζανίλαβο» όπου αφήνει τον δρόμο και ακολουθεί με ΝΑ κατεύθυνση τα όρια των τμημάτων 61 με 216, θέση «Παπαπαναγιώτη», των τμημάτων 69 με 215 θέση «Ξηράδα» και των συστάδων 213α-213β μέχρι τη συμβολή των ρευμάτων Σμέρνα – Μπαχτσίνα, όπου αφήνει τα όρια του Καταφυγίου και ακολουθεί τον δασικό δρόμο Σμέρνας προς Ολυμπιάδα με Βόρεια κατεύθυνση μέχρι την θέση «Καλύβια Σταγείρων» απ ‘ όπου ξεκίνησε.

Το Δασαρχείο Αρναίας να μεριμνήσει για την έκδοση σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στην Δασική Υπηρεσία, στην Αστυνομία, στην ΣΤ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης, στους Κυνηγετικούς Συλλόγους του Νομού και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως