Απαγόρευση κυνηγιού σε περίοδο χιονοπτώσεων στην Ροδόπη

Απαγόρευση κυνηγιού σε περίοδο χιονοπτώσεων, στην Ροδόπη

Αριθμ. 21174 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4255/30.12.2016
Απαγόρευση θήρας, στις περιπτώσεις εκδήλωσης χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης και επικράτησης παρατεταμένων χρονικά δυσμενών, για τα πτηνά, καιρικών συνθηκών, στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης

Απαγορεύουμε, στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης, την άσκηση της θήρας όλων των θηραμάτων, όταν και όπου επικρατούν δυσμενείς, καιρικές συνθήκες, λόγω χιονοπτώσεων, παρατεταμένης χρονικής διάρκειας και μεγάλης έντασης και ιδιαιτέρως στην περίπτωση, που το έδαφος καλύπτεται πλήρως με χιόνι, ώστε να δίνεται η δυνατότητα εντοπισμού των θηραμάτων, εξαιτίας αυτής της κατάστασης.

Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69, Ν. 996/71, Ν. 177/75 και της αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ. 757/Β΄/1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ. 1188/Β΄/1996), 294283/23-12-97 (ΦΕΚ. 68/ Β΄/1998) και 87578/703/6-3-07 (ΦΕΚ 581/Β΄/2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της αριθ. 37338/1807/ Ε. 103/1-9-2010 (ΦΕΚ. 1495/Β΄/2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Η εφαρμογή της παρούσης, ανατίθεται στους Δασικούς, εν γένει, υπαλλήλους, τους φύλακες θήρας των αναγνωρισμένων, ως συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΚΑ, Κυνηγετικών Οργανώσεων (Συνομοσπονδίας – Ομοσπονδίας και Τοπικών Κυνηγετικών Συλλόγων), το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει με τη δημοσίευση αυτής, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει με τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2016 – 2017, ήτοι στις 28-02-2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως