Απαγόρευση κυνηγιού σε περιοχές της Θεσπρωτίας

Αριθμ. 102216 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2712/02.08.2017
Δασική απαγορευτική διάταξη θήρας στην κτηματική περιφέρεια των Δήμων Φιλιατών και Σουλίου, ΠΕ Θεσπρωτίας.

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων στην κτηματική περιφέρεια των Δήμων Φιλιατών και Σουλίου, στην έκταση που περικλείεται εντός της Ζώνης Α5 (Στενά Καλαμά) και στην έκταση της Περιφερειακής Ζώνης Β12 (τμήμα Στενών Καλαμά), που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, όπως αυτές περιγράφονται και οριοθετούνται στην με αριθμ. 36427/2009 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 396/Δ ́/17.9.2009) και αποτυπώνονται στον χάρτη που συνοδεύει την εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση.

– Εντός των παραπάνω Ζωνών, συμπεριλαμβάνεται και η έκταση του μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής το οποίο ιδρύθηκε με την αριθμ. 74993/2381/17.5.1988 (ΦΕΚ 314/Β ́/25.5.1988) απόφαση του Υφ. Γεωργίας, σύμφωνα με την οποία εντός αυτής απαγορεύεται το κυνήγι επ’ αόριστον.

– Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της και λήγει στις 31.7.2020, η δε τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Κυν. Συλλόγους, Π.Ε. Θεσπρωτίας καθώς και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

– Οι παραβάτες της παρούσας θα τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.

– Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ηγουμενίτσα, 20 Ιουλίου 2017

– – –Αριθμ. 70331/5259 – ΦΕΚ B 2651 – 25.08.2016
Δασική απαγορευτική διάταξη θήρας.
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων στην κτηματική περιφέρεια των Δήμων Ηγ/τσας και Σαγιάδας, σε έκταση εμβαδού -35.500- στρεμ. περίπου, η οποία καλύπτεται από δασοσκεπείς, ελώδεις εκτάσεις, κόλπους, ποταμόκολπους, λασποτόπια, βάλτους και μικρής έκτασης γεωργικές εκτάσεις, τα όρια της οποίας έχουν ως ακολούθως:
– – –
Αριθμ. 112150 – ΦΕΚ B 2651 – 25.08.2016
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας περιορισμένης χρονικής διάρκειας.
Ανανεώνουμε την ισχύ της με αριθμ. 42440/3480/23/7/2013 (ΦΕΚ 1904/τ.Β./5/8/2013) απόφασης του Προϊσταμένου της Δ/νσης Δασών Θεσπρωτίας και απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) έτη ήτοι από 1-8-2016 έως και 31-7-2019, στην περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων Μαργαριτίου και Σπαθαραίων, Δ.Ε. Μαργαριτίου,(Δήμου Ηγουμενίτσας) και στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Καρβουναρίου, Δ.Ε. Παραμυθιάς (Δήμου Σουλίου), σε έκταση εμβαδού -15.000- στρεμμάτων περίπου, στις θέσεις “Μεσοβούνι, Βρακανίδα, Ζακουρίκια, Κίνταλι, Γερακάρι”, όπως απεικονίζεται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη, τα όρια της οποίας έχουν ως ακολούθως :
– – –
Αριθμ. 111715 – ΦΕΚ B 2651 – 25.08.2016
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας περιορισμένης χρονικής διάρκειας.
Ανανεώνουμε την ισχύ της με αριθμ.2203/19/7/2011 (ΦΕΚ 1706/Β/1/8/2011) απόφασης της Γ.ΓΑΑ.Η.-Δ.Μ. και απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) έτη ήτοι από 1-8-2016 έως και 31-7-2019, στην περιοχή των Τ. Κ. Χρυσαυγής,Ζερβοχωρίου, Δ.Ε. Παραμυθιάς και των Τ.Κ. Τσαγγαρίου, Φροσύνης, Κουκουλιών, Δ.Ε. Σουλίου, Δήμου Σουλίου, Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε έκταση εμβαδού -13.800- στρεμμάτων περίπου, όπως απεικονίζεται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη, του ΦΕΚ B 2651 – 25.08.2016