Τέλος για την κυνηγετική περίοδο 2018-2019. Απαγόρευση κυνηγίου λόγω χιονοπτώσεων

Τέλος για την κυνηγετική περίοδο 2018-2019. Απαγόρευση κυνηγίου λόγω χιονοπτώσεων

Την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 λήγει η κυνηγετική περίοδος για το κυνηγετικό έτος 2018 – 2019,  που είχε ξεκινήσει από 20 Αυγούστου 2018
Κατ’ εξαίρεση παραμένει για λίγες ημέρες η άδεια για το κυνήγι του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) και συγκεκριμένα μέχρι την 10 Μαρτίου 2019.

Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που μπορούσε νόμιμα να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, είχαν καθοριστεί με την υπουργική απόφαση  Αριθμ. 143542/2086 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3416/10.08.2018 Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2018 – 2019, στον «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ»

Απαγόρευση κυνηγίου σε περίοδο χιονοπτώσεων

Σε περίοδο χιονοπτώσεων και κατά την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου απαγορεύεται το κυνήγι ΌΛΩΝ των θηραμάτωνσε περίπτωση που επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω:

1. Χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης.
2. Κάλυψης του εδάφους με χιόνι.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες, όπως και η πυκνή χιονοκάλυψη και παγοκάλυψη προκαλούν σοβαρά προβλήματα στους κατοίκους πολλών περιοχών, αλλά και σε πολλά είδη της άγριας πανίδας, με αποτέλεσμα να απειλείται η πληθυσμιακή κατάσταση πολλών σπάνιων και προστατευόμενων ειδών.

Αναζητώντας τροφή, νερό και καταφύγιο σε καταλληλότερα ενδιαιτήματα, πολλά είδη ορνιθοπανίδας καταφεύγουν εξαντλημένα σε υγρότοπους και χερσαίες περιοχές της Ελλάδας, όπου οι καιρικές συνθήκες είναι σχετικά καλύτερες.

Πολλά από αυτά τα είδη πουλιών προέρχονται από τη βόρεια Ευρώπη ή ακόμη και από αρκτικές περιοχές και σπανιότατα εμφανίζονται σε τόσο χαμηλά γεωγραφικά πλάτη, με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολη η αναγνώρισή τους και η διάκρισή τους σε σχέση με τυχόν θηρεύσιμα είδη.

Ως εκ τούτου όλες οι δασικές υπηρεσίες εκδίδουν σχετικές απαγορευτικές αποφάσεις

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των Νομοθετικών Διαταγμάτων 86/69, 996/71, του Ν. 177/1975 και της υπ’ αριθμ. 414985/29−11−1985 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύουν.

Η εφαρμογή και η τήρηση της απαγόρευσης ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, στους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας και των Κυνηγετικών Συλλόγων