ΑΣΕΠ 1Ε/2022. Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης σε δημόσιες υπηρεσίες

ΑΣΕΠ 1Ε/2022. Προκήρυξη για προσλήψεις επιστημόνων σε δημόσιες υπηρεσίες. Ξεκινούν οι αιτήσεις

 

ΑΣΕΠ 1Ε/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 22/21.04.2022
1Ε/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 31 του νόμου 4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει, που αφορά στην πλήρωση συνολικά έξι (6) θέσεων και ειδικότερα δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ανεξάρτητη Αρχή) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μίας (1) θέσης Ελεγκτή Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Υπουργείο Δικαιοσύνης), μίας (1) θέσης Ελεγκτή Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και δύο (2) θέσεων Ελεγκτή Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Αιτήσεις από 18 Μαΐου 2022 έως 3 Ιουνίου 2022

 

Πλήρωση συνολικά έξι (6) θέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 31 του νόμου 4765/2021(Α 6), όπως ισχύει και ειδικότερα:

– Δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ανεξάρτητη Αρχή) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

– Μίας (1) θέσης Ελεγκτή Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Υπουργείο Δικαιοσύνης),

– Μίας (1) θέσης Ελεγκτή Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου,

– Δύο (2) θέσεων Ελεγκτή Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

  

 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 18 Μαΐου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 3 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00

Το εμπρόθεσμο της αίτησης και των δικαιολογητικών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους στο Α.Σ.Ε.Π

 

Η Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Ε/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 22/21.04.2022