ΑΣΕΠ 7Κ/2022. Βεβαίωση ειδικής εμπειρίας υποψηφίων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2022)

Γνωστοποιείται ότι αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υπ’ αριθμ. πρωτ. 52167/14-09-2022 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Ειδική εμπειρία υποψηφίων προκήρυξης 7Κ/2022 (ΦΕΚ 60/31-08-2022) του ΑΣΕΠ σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας καθώς και τέσσερα (4) Πρότυπα Βεβαίωσης Ειδικής Εμπειρίας, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4889/2022.

Η Προκήρυξη ΑΣΕΠ 7Κ/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 60/31.08.2022

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις σχετικά με τα κατωτέρω πρότυπα βεβαιώσεων, παρακαλούμε να απευθύνεστε στις αρμόδιες Υγειονομικές Περιφέρειες

ΠΡΟΤΥΠΟ 1:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η΄ ΕΚΑΒ

ΠΡΟΤΥΠΟ 2:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ 3:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ 4:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ/ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ Η΄ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Κ.Α.Α)