ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόσληψη δικηγόρου

Πρόσληψη Νομικού Συμβούλου στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Ένα Δικηγόρο – Νομικό για την παροχή νομικής υποστήριξης της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Χρονική περίοδος: 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης- ανανέωσης ενός έτους
Αμοιβή : 10.000 € συνολικά με ΤΠΥ, ανεξαρτήτως του πλήθους των νομικών γνωμοδοτήσεων

Αιτήσεις μέχρι 15-12-2016

Η πρόσκληση και η αίτηση