Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη

Αριθμ. 28602 – ΦΕΚ B 798 – 06.05.2015

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στον Δήμο Πυλαίας- Χορτιάτη.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:
α) Τον αριθμό των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στο Τμήμα Δικαστικού της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη έως δυο (2) άτομα.

β) Το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών, μετά από αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της παράτασης αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του N. 4194/2013. Τα εξάμηνα θα αρχίζουν την 15η Σεπτεμβρίου και 15η Μαρτίου κάθε έτους.

γ) Τη μηνιαία αποζημίωσή τους στο πόσο των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.

Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα που θα διατίθεται από το Δήμο Πυλαίας−Χορτιάτη και υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης του Δήμου, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου. Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:

α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

β) αριθμό μητρώου ασκουμένου και

γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή τους θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στο Δήμο Πυλαίας−Χορτιάτητην παρουσία των ενδιαφερομένων. Τα ονόματα όλων των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης των ασκουμένων δικηγόρων σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα τις ανάγκες της υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και άσκησης των απασχολούμενων υποψήφιων δικηγόρων είναι ο εκάστοτε προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης του Δήμου. Η αμοιβή των ασκουμένων θα καταβάλλεταιβάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Απριλίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ