Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 2021

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 2021

Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους για υποβολή αίτησης

 

Προσκαλούνται οι υποψήφιοι δικηγόροι που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών, στο γραφείο του Νομικού Συμβούλου της Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ.Υ., να υποβάλουν την αίτησή τους στο Πρωτόκολλο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., μέχρι την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Την προσεχή περίοδο, η άσκηση των ασκούμενων στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. εκκινεί την 15 Σεπτεμβρίου 2021 και λήγει την 14 Μαρτίου 2022.

Οι θέσεις των ασκούμενων δικηγόρων ορίζονται σε τρείς (3) και η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μη κάλυψης του συνόλου αυτών, αν τα προσόντα των ενδιαφερομένων δεν επαρκούν.

Το ωράριο απασχόλησης είναι 9:00 – 15:00. Η παρουσία και η τήρηση του ωραρίου ελέγχεται από τον προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται σε εξακόσια (600) ευρώ και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα, με βάση το παρουσιολόγιο.

  

Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ασκούμενων δικηγόρων στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο προς το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, Τ.Κ. 112 57 Κυψέλη, Αθήνα),με τους ακόλουθους τρόπους:

–  Με φυσική παρουσία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.
–  Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] αφού προηγουμένως υπογραφεί και σκαναριστεί η αίτηση
–  Με συστημένη αποστολή εντός της ανωτέρω προθεσμίας, που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή άλλο πρόσφορο τρόπο.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (τηλ.: 213-21.24.700).

Η πρόσκληση