ΑΣΕΠ 6Ε/2021. Προκήρυξη πρόσληψης πτυχιούχων σε δημόσιες υπηρεσίες

ΑΣΕΠ 6Ε/2021. Προκήρυξη πρόσληψης πτυχιούχων σε δημόσιες υπηρεσίες

Πρόσληψη Επιστημονικού Προσωπικού σε δημόσιες υπηρεσίες

 

ΑΣΕΠ 6Ε/2021 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 56/22.10.2021
6Ε/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει, που αφορά στην πλήρωση συνολικά έντεκα (11) θέσεων και ειδικότερα μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ Ν.Π.Ι.Δ.-Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης), τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) (Ανεξάρτητη Αρχή), μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Συνήγορο του Πολίτη (Ανεξάρτητη Αρχή) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης- Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Υπουργείο Εσωτερικών) με θητεία, διάρκειας ίσης με τη θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και μίας (1) θέσης Ελεγκτή Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης)

 

Αναλυτικά οι θέσεις:

Πλήρωση συνολικά έντεκα (11) θέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4765/2021 (Α ́ 6), όπως ισχύει και ειδικότερα:

Μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

Τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) (Ανεξάρτητη Αρχή) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

Τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης – Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Υπουργείο Εσωτερικών) με θητεία, διάρκειας ίσης με τη θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου,

Μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Συνήγορο του Πολίτη (Ανεξάρτητη Αρχή) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

Μίας (1) θέσης Ελεγκτή Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης),

όπως αναλυτικά αναφέρονται αυτές στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ / ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ / ΚΛΑΔΩΝ.

 

Υποβολή αιτήσεων από 4 Νοεμβρίου 2021 έως 22 Νοεμβρίου 2021

 

  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ / ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ / ΚΛΑΔΩΝ
Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ / ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ / ΚΛΑΔΩΝ)
1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
3. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
4. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
I. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
II. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́:ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́: ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ́: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́: ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚAI ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ́: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ́: ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ́: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ́: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 4 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 22 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

Το εμπρόθεσμο της αίτησης και των δικαιολογητικών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΑΣΕΠ

 

Η Προκήρυξη ΑΣΕΠ 6Ε/2021 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 56/22.10.2021