Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο δήμο Λαρισαίων

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο δήμο Λαρισαίων

Ορίζεται ο αριθμός των υποψήφιων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης του δήμου Λαρισαίων

Αριθμ. 77396 οικ. – ΦΕΚ Τεύχος B 4292/27.11.2019
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Λαρισαίων

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
αποφασίζουμε:Α. Ορίζουμε:

α. Σε ένα (1) άτομο, τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης του
Δήμου Λαρισαίων,

β. Σε έξι (6) μήνες το χρονικό διάστημα άσκησης του, με δυνατότητα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι μηνών, μετά από αποδοχή της σχετικής αίτησης του υποψηφίου από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Δικηγόρων (παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013). Τα εξάμηνα θα ξεκινούν την 1η Μαίου και 1η Νοεμβρίου κάθε έτους,

γ. Σε εξακόσια (600) ευρώ τη μηνιαία αποζημίωσή του, ποσό το οποίο δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα, με βάση το παρουσιολόγιο, ύστερα από ένταλμα της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και,

δ. Σε οκτώ (8) ώρες το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης του ασκούμενου, ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. Υπεύθυνοι τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου, είναι οι Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου.

Β. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Λαρισαίων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου. Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:

α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμό Μητρώου ασκουμένου και γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) και επισυνάπτουν βιογραφικό σημείωμά τους.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψήφιων που πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις είναι περισσότερες της μιας, η επιλογή θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στο Δήμο Λαρισαίων. Το όνομα του επιλεγέντος θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Γ. Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο σχετική βεβαίωση από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως