Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο δήμο Ναυπλιέων

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο δήμο Ναυπλιέων

Ορίζεται ο αριθμός των υποψήφιων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στη Νομική Υπηρεσία του δήμου Ναυπλιέων

Αριθμ. 77394 οικ. – ΦΕΚ Τεύχος B 4292/27.11.2019
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Ναυπλιέων

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
αποφασίζουμε:1. Ορίζουμε:

α. Σε δύο (2), τον αριθμό των θέσεων ασκούμενων δικηγόρων, που θα πραγματοποιούν μέρος της πρακτικής τους άσκησης στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου
Ναυπλιέων,

β. σε έξι (6) μήνες, το χρονικό διάστημα άσκησής τους, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών μετά από αίτηση του ασκούμενου και την αποδοχή αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013. Τα εξάμηνα θα ξεκινούν την 1η Απριλίου και 1η Οκτωβρίου κάθε έτους,

γ. Σε εξακόσια (600) ευρώ, το ποσό της μηνιαίας αποζημίωσής τους. Το ποσό αυτό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις,παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου
εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός,

δ. Σε οκτώ (8) ώρες, το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησής τους, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και γενικά της άσκησης των απασχολούμενων ασκούμενων δικηγόρων είναι ο έμμισθος δικηγόρος του Δήμου.

2. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Ναυπλιέων εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου. Στην αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμό Μητρώου ασκούμενου και, γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση,σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση). Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή μεταξύ αυτών θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στο κεντρικό κτίριο του Δημαρχείου Ναυπλίου με την παρουσία των ενδιαφερομένων. Τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

3. Η αμοιβή των ασκούμενων θα καταβάλλεται βάσει του παρουσιολογίου, με ένταλμα από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται σε κάθε ασκούμενο δικηγόρο σχετική βεβαίωση από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ναυπλιέων

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως