Πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο δήμο Σαρωνικού

Πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο δήμο Σαρωνικού

Πλήρωση μίας (1) θέσης Νομικού Συμβούλου με έμμισθη εντολή και πάγια αντιμισθία στο δήμο Σαρωνικού
Ο προσληφθείς θα καταλάβει κενή οργανική θέση κατηγορίας ειδικών θέσεων του Δήμου Σαρωνικού και θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία μισθολογική εξέλιξη.

Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω Νομικού Σύμβουλου θα είναι η νομική υποστήριξη σε θέματα του Δήμου Σαρωνικού

Θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο Δημοτικό Κατάστημα, για χρόνο που να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες.

Οι αποδοχές του δικηγόρου που θα προσληφθεί καθορίζονται με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 και θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία η οποία προβλέπει και την υπηρεσιακή του εξέλιξη.

Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση θα πρέπει:

α) Να είναι Έλληνες πολίτες

β) Να είναι μέλη ενός από τους Δικηγορικού Συλλόγους του Κράτους

γ) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής της χώρας ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες .

δ) Οι άντρες να έχουν εκ πληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

ε) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία η να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

στ) Να είναι υγιείς και αρτιμελείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους).

ζ) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 ΦΕΚ Α’ 208/27-9-2013) «Κώδικας Δικηγόρων».

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Σαρωνικού Αττικής είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Δ/νση: Λ. Αθηνών και Ρήγα Φεραίου, Καλύβια, ΤΚ 19010, υπόψη κας Πεδιώτη Ελισάβετ, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον Τύπο, αίτηση υποψηφιότητας

Η προκήρυξη