ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόσκληση για επιστημονικό προσωπικό

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες