Αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Αριθμ. 14309/162816 – ΦΕΚ B 3621 – 31.12.2014
Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Σχετικά: Διοικητικές κυρώσεις επί παραβάσεων σε θέματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων