Νόμος 5035/2023 Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ

Νόμος 5035/2023ΦΕΚ Τεύχος Α 76/28.03.2023
Ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ, σύσταση και λειτουργία φορέα διαχείρισης Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης.

ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΝΙΑΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΦΥΣΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
Άρθρο 3 Επωνυμία – Φύση – Έδρα
Άρθρο 4 Σκοπός του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
Άρθρο 5 Όργανα διοίκησης
Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 7 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 8 Υποχρεώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
Άρθρο 9 Βασική οργανωτική διάρθρωση του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
Άρθρο 10 Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
Άρθρο 11 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
Άρθρο 12 Ερευνητική δραστηριότητα ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
Άρθρο 13 Επιτροπή Αγροτικής Έρευνας
Άρθρο 14 Αξιολόγηση Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
Άρθρο 15 Επιστημονικά Συμβούλια Ινστιτούτων – Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας – Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων
Άρθρο 16 Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Προγράμματα συνεχιζόμενης αγροτικής επαγγελματικής κατάρτισης
Άρθρο 17 Γενικές αρχές για την άσκηση των ελεγκτικών καθηκόντων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
Άρθρο 18 Μητρώο Ελεγκτών – Εμπειρογνωμόνων
Άρθρο 19 Προσδιορισμός των ορίων αποδόσεων γάλακτος
Άρθρο 20 Ψηφιακή πλατφόρμα «ΑΡΤΕΜΙΣ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΠΟΡΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Άρθρο 21 Πόροι
Άρθρο 22 Ζητήματα οικονομικής διαχείρισης
Άρθρο 23 Ζητήματα αποδοχών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 24 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 25 Τελικές διατάξεις – Τροποποίηση παρ. Γ άρθρου 13Α ν. 4310/2014, παρ. 8 άρθρου 473 ν. 4957/2022 και περ. γ) παρ. 3 άρθρου 3 παρ. Δ Μέρους Β’ ν. 4336/2015
Άρθρο 26 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 27 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β’
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Άρθρο 28 Σκοπός
Άρθρο 29 Αντικείμενο
Άρθρο 30 Σύσταση Φορέα Διαχείρισης Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας – Τοπική αρμοδιότητα του Φορέα
Άρθρο 31 Στρατηγικοί σκοποί – Αρμοδιότητες του Φορέα
Άρθρο 32 Διοίκηση Φορέα
Άρθρο 33 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 34 Αρμοδιότητες Προέδρου
Άρθρο 35 Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 36 Πόροι – Έσοδα του Φορέα
Άρθρο 37 Προσωπικό
Άρθρο 38 Οικονομικός – Διαχειριστικός έλεγχος
Άρθρο 39 Σύσταση, τήρηση και λειτουργία του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου Καλλιεργητών Ελαιώνα Άμφισσας
Άρθρο 40 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 41 Μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Γ’
AΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 42 Σκοπός
Άρθρο 43 Αντικείμενο
Άρθρο 44 Παράταση του χρονικού διαστήματος παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων σε αγρότες και ανέργους – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 141 ν. 4537/2018
Άρθρο 45 Ζητήματα παραχώρησης ακινήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Προσθήκη παρ. 2β και 13 στο άρθρο 4 του ν. 4061/2012
Άρθρο 46 Ρύθμιση θεμάτων ακινήτων διαχειριστικής αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Άρθρο 47 Αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο ενισχύσεων που χορηγούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Άρθρο 48 Ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν λόγω χαλαζοπτώσεων και πυρκαγιών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 87 ν. 4975/2022
Άρθρο 49 Δηλώσεις στοιχείων για τον ελαιοκομικό τομέα
Άρθρο 50 Συμπερίληψη περιπτώσεων αναδασμών κατά τον καθορισμό των ορίων αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας – Εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 56 ν. 2637/1998
Άρθρο 51 Διαχείριση πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας
Άρθρο 52 Ρυθμίσεις για τη συγχώνευση και λύση Αγροτικών Συνεταιρισμών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 29 και παρ. 2 άρθρου 31 ν. 4673/2020
Άρθρο 53 Ορισμοί αγροτικής εκμετάλλευσης και αγροτικής δραστηριότητας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 2 ν. 3874/2010
Άρθρο 54 Εκπλήρωση σκοπού παραχώρησης ακινήτου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Τροποποίηση περ. α) παρ. 6 άρθρου 36 ν. 4061/2012
Άρθρο 55 Δαπάνη για την εκπόνηση, εφαρμογή και αναθεώρηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 5 ν. 4351/2015
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 56 Έναρξη ισχύος

 

Το πλήρες κείμενο του νόμου 5035/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α 76/28.03.2023