Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας-Melinet

Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας-Melinet

«Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας-Melinet», στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίαςΚαθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 1.2 «Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας – Melinet», στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2017-2018. Καθορισμός του ποσού επιχορήγησης για το έτος 2017. (Αριθμ. 970/84618 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2901/22.08.2017)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕKΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ “Melinet.gr”
Άρθρο 1
Σκοπός
Σε εφαρμογή του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. 826/72508/4-7-2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζουμε το ακριβές περιεχόμενο και τις λεπτομέρειες εφαρμογής για την υλοποίηση της δράσης 1.2 «Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας-Melinet», στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2017 – 2018.

Άρθρο 2
Δικαιούχος – Περιγραφή της δράσης
1. Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 1.2, ορίζεται ως δικαιούχος το Μεσογειακό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.), το οποίο επιχορηγείται με στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας, τη συντήρηση και την αναβάθμιση της διαδικτυακής εφαρμογής του ηλεκτρονικού δικτύου μελισσοκομίας «www.melinet.gr» για την περίοδο από 01/08/2016 έως 31/07/2018.
2. Για την υλοποίηση των στόχων που περιγράφονται στην παράγραφο 1, το Μ.Α.Ι.Χ. μεριμνά κυρίως για:
α) Τον εμπλουτισμό με ενημερωτικό και επιστημονικό υλικό, καθώς και με αποτελέσματα ερευνητικών προγραμμάτων, επιστημονικές δραστηριότητες, κτλ.,
β) την ανάρτηση ανακοινώσεων για σημαντικά γεγονότα, όπως συνέδρια, εκθέσεις, ημερίδες,
γ) την ανάρτηση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στις δράσεις των προγραμμάτων μελισσοκομίας, συμπεριλαμβανομένου κι εκείνου που αφορά στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους,
δ) την καταχώριση Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας,
ε) τη λειτουργία βάσης δεδομένων για την εισαγωγή, επεξεργασία και ηλεκτρονική διαβίβαση των στοιχείων που αφορούν στην υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας, καθώς και στατιστικών στοιχείων σχετικών με τον κλάδο της μελισσοκομίας,
στ) τη δημιουργία και συντήρηση ηλεκτρονικού μητρώου μελισσοκόμων και μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων, σε συνεργασία με τη Δ/νση Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων και τη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥπΑΑΤ, τα Κέντρα Μελισσοκομίας και τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.
ζ) τη δημιουργία και ενημέρωση ειδικής μηχανογραφικής εφαρμογής για την καταχώριση και την επεξεργασία των στοιχείων των δικαιούχων και κάθε άλλης απαραίτητης πληροφορίας σχετικά με την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας, σε συνεργασία με τη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥπΑΑΤ,
η) τη δημιουργία διαδικτυακού τόπου επικοινωνίας (forum) των μελών του δικτύου,
θ) την υποστήριξη εμπορικών δραστηριοτήτων e-commerce (κανάλια διανομής, έρευνες αγοράς κλπ.),
ι) συνδέσεις με Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. και Τρίτες-Χώρες για θέματα Μελισσοκομίας,
ια) αξιολόγηση των δράσεων του προγράμματος, καθώς και
ιβ) την καταχώρηση κάθε άλλης χρήσιμης πληροφορίας σχετικά με τον κλάδο της μελισσοκομίας

3. Η εισαγωγή των στοιχείων και ο εμπλουτισμός της διαδικτυακής εφαρμογής με άρθρα, μελέτες, αποτελέσματα ερευνητικών προγραμμάτων κλπ, γίνεται ύστερα από έγκριση του Τμήματος Μελισσοκομίας Σηροτροφίας και Λοιπών Ασπόνδυλων Ζωικών Οργανισμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Η εισαγωγή στοιχείων που αφορούν σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, γίνεται κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόμενου.

5. Το Τμήμα Μελισσοκομίας Σηροτροφίας και Λοιπών Ασπόνδυλων Ζωικών Οργανισμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνεργάζεται με Ερευνητικά Ιδρύματα, Πανεπιστήμια, την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Μελισσοκομίας -Σηροτροφίας και Μελισσοκομικούς Φορείς, για τον εμπλουτισμό του «Melinet» με στοιχεία που ενδιαφέρουν τους μελισσοκόμους, τους ενδιαφερόμενους για έναρξη μελισσοκομικής δραστηριότητας, αλλά και τους καταναλωτές.Άρθρο 3
Επιλέξιμες Δαπάνες
1. Επιλέξιμες δαπάνες για τη Δράση 1.2 «Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας – Melinet» καθορίζονται:
α) δαπάνες και αμοιβές έκτακτου προσωπικού για την συντήρηση, αναβάθμιση, και υποστήριξη της εφαρμογής και του εξυπηρετητή (Server), β) δαπάνες προμήθειας υλικών και λοιπών αναγκαίων αναλωσίμων, γ) δαπάνες προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την υποστήριξη του δικτύου, και την παρακολούθηση της εφαρμογής από την κεντρική υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ δ) απρόβλεπτα έξοδα (μέχρι 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης)
2. Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Άρθρο 4
Διαδικασία Επιχορήγησης
1. Ο δικαιούχος φορέας (Μ.Α.Ι.Χ.) μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε έτους υποβάλλει προς το Τμήμα Μελισσοκομίας Σηροτροφίας και Λοιπών Ασπόνδυλων Ζωικών Οργανισμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: α) αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα (Υπόδειγμα 1)
β) Απόφαση του φορέα για τον ορισμό υπεύθυνου για το έργο και του αρμόδιου για την υπογραφή των σχετικών με το πρόγραμμα δικαιολογητικών γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα στην οποία θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δράση δεν ενισχύεται από άλλη πηγή, ότι αποδέχεται τους όρους και προϋποθέσεις της επιχορήγησης, όπως περιγράφονται στις σχετικές εθνικές και κοινοτικές διατάξεις καθώς και ότι δεν θα χρησιμοποιεί τις δραστηριότητες που ασκεί για να προωθεί εμπορικά σήματα ή επωνυμίες επιχειρήσεων.
2. Ειδικά, για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας (πρόγραμμα 2017), ο δικαιούχος φορέας (ΜΑΙΧ) υποβάλλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά το αργότερο εντός 5 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.
3. Η αίτηση, μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται παραπάνω, εξετάζονται από το Τμήμα Μελισσοκομίας Σηροτροφίας και Λοιπών Ασπόνδυλων Ζωικών Οργανισμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως προς τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση, την επιλεξιμότητα και το ύψος των προβλεπομένων δαπανών, καθώς και ως προς το συνολικό ύψος της ενίσχυσης.
4. Το Τμήμα Μελισσοκομίας Σηροτροφίας και Λοιπών Ασπόνδυλων Ζωικών Οργανισμών εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων την έκδοση απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση της δράσης.

Άρθρο 5
Έλεγχοι – Ενστάσεις

Άρθρο 6
Διαδικασία και δικαιολογητικά πληρωμής

Άρθρο 7
Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
Άρθρο 8
Καθορισμός ποσού επιχορήγησης της δράσης 1.2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Άρθρο 9
Γενικές Διατάξεις

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της ΚΥΑ (Αριθμ. 970/84618 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2901/22.08.2017)

ΣχετικάΠαραγωγή και εμπορία των προϊόντων της Μελισσοκομίας