Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας αυτοκινήτου που ανήκει σε πολίτη με αναπηρία:

  • Πιστοποιητικά ταξινόμησης τελωνείων/κατασκευαστή/ΟΔΔΥ
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου οχημάτων από ΚΤΕΟ (μόνον εφόσον το αυτοκίνητο είναι μεταχειρισμένο και κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα).
  • Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής του αυτοκινήτου (μόνο για μεταχειρισμένα).
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ξένης άδειας κυκλοφορίας για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.
  • Εφόσον πρόκειται για καινούριο αυτοκίνητο απαιτείται να έχει εκδοθεί δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου από τη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, να υποβληθεί δε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης που συνοδεύει το όχημα.
  • Αντίγραφο βεβαίωσης σύμφωνα με τη ΚΥΑ 31949/2725/99 (Β330) για τους εκπεμπόμενους ρύπους που έχει εκδοθεί από την Δ/νση Μεταφορών Ν.Α. (για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα).
  • Πιστοποιητικό θορύβου σύμφωνα με οδηγία της Ε.Ε. ή πρακτικό θορύβου από τη Δ/νση Μεταφορών Ν.Α., ή να προκύπτει η μέτρηση θορύβου από τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται (για μεταχειρισμένα επιβατηγά έως 9 θέσεων).
  • Έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών για την ατελή εισαγωγή του οχήματος.
  • Έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών για την ατελή απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας.
  • Πρακτικό επιθεώρησης του αυτοκινήτου.