Οχήματα. Κινητήρες. Φάκελοι αυτοκινήτων. Πρατήρια. ΚΟΚ. ΦΔΧ

fortigaΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4233/2014 – ΦΕΚ Α 22 – 29.01.2014
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 12
Μετασκευή κινητήρων οχημάτων
Για τη μετασκευή των κινητήρων οχημάτων σε κινητήρες διπλού καυσίμου, ήτοι συμβατικού καυσίμου και πεπιεσμένου φυσικού αερίου CNG, χρησιμοποιούνται μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα σύμφωνα με τον Κανονισμό R-110 της ΟΕΕ/ΗΕ. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι απαιτήσεις και οι κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές μετατροπής, οι όροι και οι προϋποθέσεις ελέγχου των μετασκευασμένων οχημάτων από τα ΚΤΕΟ και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 13
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 2963/2001
1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2963/ 2001 (Α΄ 268), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Επίσης από το ίδιο ως άνω αδιάθετο υπόλοιπο πιστώσεων, διατίθεται ποσό και για την ενίσχυση των επενδύσεων του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου για την ικανοποίηση αιτήσεων που είχαν υποβληθεί μέχρι 31.12.2009.»
2. Όπου στο άρθρο 12 του ν. 2963/2001, όπως ισχύει, αναφέρεται η φράση «από το έτος κατασκευής του πλαισίου» προστίθεται η φράση «του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου».

Άρθρο 14
Εκκαθάριση φακέλων κυκλοφορούντων αυτοκινήτων
1. Αρχικοί φάκελοι παλαιών επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ., επιβατικών Ι.Χ., τρίκυκλων φορτηγών Ι.Χ., φορτηγών Ι.Χ., λεωφορείων Ι.Χ. και σχολικών, καθώς και φορτηγών Ι.Χ. οχημάτων που κυκλοφορούν μέσα σε κλειστό χώρο, εκκαθαρίζονται, όταν συμπληρωθούν είκοσι (20) έτη διατήρησής τους στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών, την 31η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους. Στο μηχανογραφικό σύστημα της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών καταχωρούνται πριν από την εκκαθάριση, εφόσον δεν είναι ήδη καταχωρημένα, τα ακόλουθα στοιχεία:
α) αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου,
β) αριθμός πλαισίου του αυτοκινήτου,
γ) ο τελευταίος κάτοχος του αυτοκινήτου.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται ο τρόπος εκκαθάρισης των φακέλων αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 15
Αντικατάσταση της παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012
Η παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Ο όρος «Πρατήρια παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» περιλαμβάνει τα αμιγή ή μικτά πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) ή/και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), υπό οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών. Τα πρατήρια αυτά μπορεί να διαθέτουν σε διερχόμενα τροχοφόρα οχήματα, πλέον των παραπάνω καυσίμων, αυτούσια βιοκαύσιμο (όπως βιοαιθανόλη και βιοντήζελ), ηλεκτρική ενέργεια και υδρογόνο, καθώς και λοιπούς εναλλακτικούς τύπους καυσίμων. Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η οποία εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές:
α) για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων στα υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση «Πρατήρια παροχής Καυσίμων και Ενέργειας», στους υφιστάμενους ή υπό αδειοδότηση στεγασμένους και υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 455/1976, όπως ισχύει, στα υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 78/
1988, όπως ισχύει, στα υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση δημόσια ή ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο.,
β) για την εγκατάσταση διατάξεων παροχής εναλλακτικών τύπων καυσίμων, όπως βιοκαυσίμων και υδρογόνου, στα υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση “Πρατήρια παροχής Καυσίμων και Ενέργειας”.»

Άρθρο 16
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
1. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κ.ν. 2696/1999, Α΄ 57), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
α. Στην αρχή της παραγράφου 2 η φράση «Οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ-1 μέχρι Κ-41)» αντικαθίσταται με τη φράση «Οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ-1 μέχρι Κ-42)».
β. Στο τέλος της παραγράφου 2, μετά την πινακίδα αναγγελίας κινδύνου Κ-41, προστίθεται πινακίδα αναγγελίας κινδύνου ως εξής:
«Κ-42 Κίνδυνος λόγω ομίχλης».

2. Στο Κεφάλαιο Ι «ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Κ)» του Πίνακα Σχεδίων πινακίδων σήμανσης οδών του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κ.ν. 2696/1999, Α΄ 57), όπως ισχύει, μετά την πινακίδα αναγγελίας κινδύνου Κ-41, προστίθεται πινακίδα αναγγελίας κινδύνου ως εξής:

Άρθρο 17
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.51/2012
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 51/2012 (Α΄101) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για ανανέωση άδειας οδήγησης μετά τη συμπλήρωση του 80ού έτους της ηλικίας του κατόχου της, για την οποία έχει κατατεθεί σχετική αίτηση πριν από τη λήξη ισχύος της, στην περίπτωση αδυναμίας άμεσης εξέτασης από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.) και μόνο λόγω της συμπλήρωσης της προαναφερόμενης ηλικίας, παρατείνεται η διοικητική ισχύς των κατηγοριών της άδειας οδήγησης έως και έξι (6) μήνες με την έκδοση σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η παράταση αυτή ισχύει μόνο για οδήγηση οχήματος εντός της ελληνικής επικράτειας.»

Άρθρο 18
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3887/2010
1. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α΄ 174) καταργείται.

2. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Από την επομένη της λήξης της μεταβατικής περιόδου της παραγράφου 1 του άρθρου 14, οι κατηγορίες για τις δημόσιες οδικές μεταφορές καθορίζονται ως εξής:
α. Διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές.
β. Εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές.
Οι επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές έχουν το δικαίωμα να διεξάγουν και εθνικές οδικές μεταφορές, με την ίδια άδεια, οι δε επιχειρήσεις που διεξάγουν εθνικές μεταφορές έχουν δικαίωμα να διεξάγουν και διεθνείς μεταφορές.»

3. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Οι μεταφορικές επιχειρήσεις άλλης μορφής που δεν υπάγονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄, οι οποίες ήδη λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου και οι οποίες μπορούν να λειτουργούν με τη μορφή αυτή για διάστημα δέκα (10) ετών από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου της παραγράφου 1 του άρθρου 14.»

4. Στο τέλος του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 προστίθενται παράγραφοι 10 και 11 ως εξής:
«10. «Παλαιός μεταφορέας» για την εφαρμογή αυτού του νόμου είναι:
(α) Η μεταφορική επιχείρηση που διαθέτει άδεια κυκλοφορίας ΦΔΧ στο όνομά της κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου του άρθρου 14 παράγραφος 1.
(β) Η μεταφορική επιχείρηση που αποκτά για πρώτη φορά άδεια ΦΔΧ μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου του άρθρου 14 παράγραφος 1 και συνιστάται αποκλειστικά από παλαιούς μεταφορείς ή προέρχεται από αλλαγή επωνυμίας, είσοδο ή έξοδο εταίρου, μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, λύση ή εξαγορά αποκλειστικά παλαιών μεταφορέων.
(γ) Το φυσικό πρόσωπο που αποκτά για πρώτη φορά άδεια ΦΔΧ μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου του άρθρου 14 παράγραφος 1 είτε λόγω γονικής παροχής, δωρεάς εν ζωή και μεταβίβασης από συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως β΄ βαθμού ή σύζυγο είτε λόγω κληρονομίας.»
11. «Νέος μεταφορέας» για την εφαρμογή αυτού του νόμου είναι η μεταφορική επιχείρηση που αποκτά άδεια κυκλοφορίας ΦΔΧ για πρώτη φορά μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου του άρθρου 14 παράγραφος 1 και δεν ανήκει στις κατηγορίες μεταφορικών επιχειρήσεων της παραγράφου 10 αυτού του άρθρου.»

5. Το άρθρο 5 του ν. 3887/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ΦΔΧ
1. Από την επομένη της λήξης της μεταβατικής περιόδου δεν χορηγούνται άδειες ΦΔΧ του άρθρου 4 αλλά νέες άδειες κυκλοφορίας ΦΔΧ («αρχική χορήγηση ΦΔΧ») στις μεταφορικές επιχειρήσεις του άρθρου 2 παράγραφος 7. Οι νέες άδειες κυκλοφορίας ΦΔΧ αυτού του άρθρου εκδίδονται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, με την υποβολή των εξής δικαιολογητικών:
α) Για νομικά πρόσωπα, αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και των τροποποιήσεών του, πιστοποιητικό μεταβολών από την αρμόδια υπηρεσία, καθώς και τα Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου έγιναν οι προβλεπόμενες από το νόμο δημοσιεύσεις ανάλογα με τον τύπο της εταιρείας.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφο- ρέα σύμφωνα με τον κανονισμό 1071/2009/ΕΚ και το π.δ. 346/ 2001.
γ) Αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή μίσθωσης χώρων για εγκαταστάσεις για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1071/2009/ΕΚ και το άρθρο 4 παράγραφος 1.
δ) Αποδεικτικό ΔΟΥ περί καταβολής της εισφοράς της παραγράφου 2.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το ύψος της εισφοράς υπέρ του Δημοσίου για τη χορήγηση των νέων αδειών κυκλοφορίας ΦΔΧ αυτού του άρθρου, επιβάλλεται δε με αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια και δεν υπερβαίνει το διοικητικό κόστος της διαδικασίας για την αρχική χορήγηση άδειας ΦΔΧ.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης και το ύψος της οικονομικής επιφάνειας του οδικού μεταφορέα για την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων για τους παλαιούς και τους νέους μεταφορείς, καθώς και για κάθε κατηγορία μεταφορικής επιχείρησης.»

6. Το άρθρο 3 παρ. 3, το άρθρο 6, το στοιχείο β΄ της παρ. 10 του άρθρου 14 και η παρ. 11 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010 καταργούνται.

7. Άδειες Οδικών Μεταφορών (ΑΟΜ) που εκδόθηκαν από τη Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 του ν. 3887/2010 παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν από τη δημοσίευση αυτού του νόμου, χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης ανάκλησής τους. Η εισφορά που καταβλήθηκε για την έκδοση της ΑΟΜ δεν επιστρέφεται. Εκκρεμείς αιτήσεις για ΑΟΜ δεν διεκπεραιώνονται και η εισφορά που καταβλήθηκε επιστρέφεται στον αιτούντα, με αίτησή του, από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 3887/2010, όπως αντικαθίσταται με τον παρόντα νόμο, για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα σε νέους μεταφορείς εξακολουθεί να εφαρμόζεται η Β1/13082/1410/2012 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 888). Εγγυητικές επιστολές που έχουν κατατεθεί από νέους μεταφορείς στις Υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας σύμφωνα με τη Β1/13082/1410/2012 ως άνω υπουργική απόφαση, εξακολουθούν να ισχύουν, σύμφωνα με τους όρους έκδοσής τους για την απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας του οδικού μεταφορέα.

8. Οι εκτιμητικές επιτροπές του άρθρου 7 του ν. 3887/ 2010 παύουν να λειτουργούν από τη δημοσίευση του παρόντος. Η εκτίμηση της αξίας των εισφορών σε είδος κατά τη σύσταση μεταφορικής εταιρείας και σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του δικαίου των εταιρειών που έχουν εφαρμογή για κάθε εταιρικό τύπο. Εκκρεμείς αιτήσεις για έκδοση έκθεσης εκτίμησης, για τις οποίες έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος δικαιολογητικών κατά τη δημοσίευση αυτού του νόμου, διεκπεραιώνονται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος από την εκτιμητική επιτροπή στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση.

9. Μετά την πάροδο δέκα (10) ετών από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 3887/2010, οι εγκρίσεις λειτουργίας των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (ΙΜΕ) του άρθρου 3 του ν. 383/1976 (Α 182) που λειτουργούσαν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3887/2010 ανακαλούνται υποχρεωτικά από την υπηρεσία που τις εξέδωσε. Στο διάστημα αυτό, οι ΙΜΕ μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν με την ίδια νομική μορφή και με τους όρους της σύστασης και της έγκρισης λειτουργίας τους. Για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη λειτουργία τους εξακολουθούν να εφαρμόζονται για το διάστημα του πρώτου εδαφίου οι διατάξεις του ν. 383/1976 και των κανονιστικών αποφάσεων που είχαν εκδοθεί πριν την ισχύ του ν. 3887/2010. Στο διάστημα του πρώτου εδαφίου επιτρέπεται η είσοδος και έξοδος εταίρων και οχημάτων στις ΙΜΕ, που λειτουργούσαν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3887/2010, αλλά δεν επιτρέπεται η σύσταση και λειτουργία νέων ΙΜΕ.
10. Η παρ. 5 του άρθρου 31 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (κ.ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως ισχύει, και η παρ. 5 του άρθρου 38 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (κ.ν. 3584/ 2007, Α΄ 143), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«5. Ο υπάλληλος επιτρέπεται να αποκτά αυτοκίνητο δημοσίας χρήσεως ή να εκμεταλλεύεται αυτό με εκμίσθωση, εφόσον απέκτησε τούτο είτε με γονική παροχή είτε λόγω κληρονομικής διαδοχής είτε λόγω δωρεάς εν ζωή από συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως β΄ βαθμού ή από σύζυγο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορούν να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα τεχνικής φύσης που αφορούν τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας και την εκμετάλλευση δημοσίας χρήσης αυτοκινήτου στις περιπτώσεις αυτού του άρθρου.»

Άρθρο 19
Ρυθμίσεις θεμάτων συστήματος εισροών – εκροών
Για τις δεξαμενές υγρών καυσίμων των πρατηρίων, όπου εγκαθίσταται το ολοκληρωμένο σύστημα εισροών – εκροών, χορηγείται νέα άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, χωρίς να απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε άλλης άδειας ή έγκρισης από άλλη υπηρεσία ούτε και αυτής της δόμησης ή έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας ή έγγραφης ενημέρωσης των εργασιών. Ο αριθμός εγκατεστημένων δεξαμενών και η ακριβής χωρητικότητα που προκύπτει μετά την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών – εκροών, δηλώνεται και αναφέρεται στη νέα άδεια λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων, με την οποία γίνεται και υπαγωγή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κ.υ.α. 46537/2013 (Β΄ 2036).

Άρθρο 20
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2912/2001
Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2912/2001 (Α΄ 94) αντικαθίστανται ως εξής:
«Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και τα μέλη αυτής διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»
Άρθρο 21
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3913/2011
Στο άρθρο 23 του ν. 3913/2011 (Α΄ 18) η υφιστάμενη παράγραφος αριθμείται ως 1 και προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Η ανωτέρω εξαίρεση δεν ισχύει στους ελληνικούς αερολιμένες, στους οποίους Οργανισμός Διαχείρισης (κατά την έννοια του Βασικού Κανονισμού Επίγειας Εξυπηρέτησης) δεν είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.»