Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγραφής στα μητρώα Αρρένων

Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγραφής στα μητρώα Αρρένων (ΦΕΚ τ. Β 896/16.07.2002)

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Οικείος Δήμος

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται και μέσω ΚΕΠ

Δικαιολογητικά

α. Aίτηση / υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία και το ΚΕΠ)

β. Αστυνομική Ταυτότητα

 

Παρατηρήσεις

Αναζητείται αυτεπάγγελτα (ΦΕΚ τ.Β 373/23.03.2005) από τις καθ ύλην αρμόδιες, για την έκδοση των τελικών διοικητικών πράξεων, οργανικές μονάδες των Υπουργείων, των αυτοτελών δημοσίων Υπηρεσιών, των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α και β βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Από το πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου εξαιρούνται: α) Το ΑΣΕΠ, το οποίο δεν αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό β) Το Ειδικό Ληξιαρχείο το οποίο δεν αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό με στοιχεία δ, ε, στ, για γεγονότα που έχουν συμβεί στο εξωτερικό.Η διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης του παρόντος πιστοποιητικού έχει ως εξής:
α) Προσδιορίζεται από την αιτούσα υπηρεσία με σαφήνεια ο δημόσιος σκοπός ή η διοικητική πράξη, για την οποία απαιτείται η έκδοση του πιστοποιητικού.
β) Παρέχονται από την υπηρεσία που αναζητά το πιστοποιητικό, επαρκή ταυτοποιητικά στοιχεία των προσώπων, για τα οποία ζητείται το πιστοποιητικό
γ) Εντός 24ώρου από την υποβολή αίτησης πολίτη προς Υπηρεσία για τη διεκπεραίωση υπόθεσής του, η υπηρεσία αποστέλλει σχετικό σημείωμα (έγγραφο) για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του πιστοποιητικού στην αρμόδια για την έκδοσή του υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 αυτής της απόφασης.
Στο σημείωμα αυτό, εκτός των άλλων στοιχείων πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που αναζητά το πιστοποιητικό καθώς και η διαδικασία για την οποία είναι απαιτούμενο δικαιολογητικό.
Η αποστολή του σημειώματος γίνεται με χρήση τηλεομοιοτυπίας (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) εφόσον το τελευταίο συνοδεύεται με ψηφιακή υπογραφή. Αν υπάρχουν περισσότερα του ενός αιτήματα για την έκδοση πιστοποιητικού, μπορούν να ομαδοποιηθούν στο ίδιο σημείωμα.
δ) Εντός 48 ωρών η αρμόδια υπηρεσία αποστέλλει με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (εφόσον το τελευταίο συνοδεύεται με ψηφιακή υπογραφή) το πιστοποιητικό, το οποίο έχουν ζητηθεί με το σημείωμα της παρ. (γ), στην υπηρεσία που τα αναζητά. Η αποστολή πιστοποιητικού ταχυδρομικά γίνεται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία απαιτείται η υποβολή του σε πρωτότυπο.
ε) Το πιστοποιητικό το οποίο αποστέλλεται στην Υπηρεσία που το αναζήτησε με τηλεομοιοτυπία, επικυρώνεται από αυτή σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3230/2004. Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με ειδική διάταξη, απαιτείται το πρωτότυπο, προωθείται η όλη διαδικασία για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης με βάση το αντίγραφο, το οποίο αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία σ ύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. (δ), μέχρι τη λήψη του πρωτοτύπου, οπότε και εκδίδεται η τελική διοικητική πράξη.
Για τις υποθέσεις που αφορούν κτήση, αναγνώριση, απώλεια και ανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας και οι οποίες έχουν εξαιρεθεί από τις προθεσμίες του άρθρου 4 του Ν. 2690/1999, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 3284/2004 δεν ισχύουν οι προθεσμίες των περιπτώσεων γ και δ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.