Από το Μητρώο Πολιτών τα στοιχεία των στρατευσίμων

Αριθμ. 88856 – ΦΕΚ Τεύχος Β 6764/28.12.2022
Αξιοποίηση του Μητρώου Πολιτών για την άντληση στοιχείων απαραίτητων για τη στράτευση των Ελλήνων πολιτών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διάθεση στοιχείων του Μητρώου Πολιτών για τη στράτευση

1. Τα απαραίτητα στοιχεία για τη στράτευση των αρρένων Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια της χώρας, διατίθενται από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» στη Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/ΔΝΣ).

2. Με τη διάθεση των ανωτέρω στοιχείων ενημερώνονται οι στρατολογικές μερίδες με τις νέες εγγραφές, μεταβολές, διορθώσεις, συμπληρώσεις ή διαγραφές που συντελούνται στα δημοτολόγια των αρρένων Ελλήνων πολιτών.

 

Σχετικά:  Καταργούνται τα Μητρώα Αρρένων και οι στρατολογικοί πίνακες

 

Άρθρο 2
Διαδικασία

1. Την 1η Φεβρουαρίου εκάστου έτους διατίθενται στο ΓΕΕΘΑ/ΔΝΣ στατιστικά αριθμητικά στοιχεία των αρρένων Ελλήνων πολιτών που γεννήθηκαν και εγγράφηκαν στα δημοτολόγια, κατά το προηγούμενο έτος, ανά Δήμο, μέσω διαλειτουργικότητας από το Μητρώο Πολιτών. Εάν απαιτηθεί, διατίθενται αντίστοιχα επικαιροποιημένα αριθμητικά στοιχεία αρρένων γεννηθέντων τα προηγούμενα έτη, μέχρι την ηλικία των δεκαέξι (16) ετών.

2. Την 1η Οκτωβρίου εκάστου έτους διατίθενται στο ΓΕΕΘΑ/ΔΝΣ στοιχεία που αφορούν στους άρρενες Έλληνες πολίτες οι οποίοι συμπληρώνουν εντός του τρέχοντος έτους το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους, από το Μητρώο Πολιτών, μέσω διαλειτουργικότητας ή μέσω ασφαλούς απομακρυσμένης σύνδεσης μεταφοράς αρχείων, εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά μέτρα προστασίας (κρυπτογράφηση). Κατά τον χρόνο της πρώτης διάθεσης των ανωτέρω στοιχείων, διατίθενται επιπλέον στοιχεία των Ελλήνων αρρένων πολιτών ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως και σαράντα πέντε (45) ετών για τη διασταύρωση και ταυτοποίηση προσώπων μεταξύ των Μητρώων, η οποία διενεργείται από το ΓΕΕΘΑ/ΔΝΣ. Σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα τα οποία συμφωνούνται από κοινού επί τη βάσει μελέτης αποδοτικότητας των συστημάτων, το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Μητρώου Πολιτών διαθέτει στο ΓΕΕΘΑ/ΔΝΣ τις νέες εγγραφές, διαγραφές, μεταβολές, διορθώσεις και συμπληρώσεις που αφορούν σε άρρενες Έλληνες πολίτες ηλικίας μεταξύ δεκαεφτά (17) και σαράντα πέντε (45) ετών και συντελούνται με απόφαση του οικείου Δημάρχου. Πέραν των στοιχείων αυτών συμπεριλαμβάνεται και τεκμηρίωση του λόγου της αποστολής, δηλαδή εάν πρόκειται για νέα εγγραφή, διαγραφή ή μεταβολή σε υφιστάμενα στοιχεία δημοτολογίου.

3. Η διάθεση των εν λόγω στοιχείων πραγματοποιείται μέσω κατάλληλης διαδικτυακής υπηρεσίας, η οποία διατίθεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και την οποία καλεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

4. Τα ακριβή προς διάθεση πεδία και οι προδιαγραφές τους περιγράφονται στο Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Μελλοντική τροποποίηση των προς διάθεση πεδίων δύναται να πραγματοποιείται με έγγραφη συμφωνία του ΓΕΕΘΑ/ΔΝΣ και του Υπουργείου Εσωτερικών.

5. Πρόσβαση στα κατά τα ανωτέρω διατιθέμενα πληροφοριακά δεδομένα έχουν αποκλειστικά τα στελέχη του Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων.

6. Η συλλογή και επεξεργασία των ως άνω στοιχείων από το ΓΕΕΘΑ/ΔΝΣ λαμβάνει χώρα αποκλειστικά για τους σκοπούς του άρθρου 1.

7. Τα δεδομένα που διατίθενται από το Μητρώο Πολιτών αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές του Μηχανογραφικού Κέντρου Στρατολογίας.

 
Άρθρο 3
Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Το ΓΕΕΘΑ/ΔΝΣ λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των πληροφοριακών του συστημάτων, ώστε η χρήση των δεδομένων του Μητρώου Πολιτών» να γίνεται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο έχει χορηγηθεί η πρόσβαση. Επιπλέον, λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων από σκόπιμη ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση, διαρροή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Η αναλυτική περιγραφή της πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ΓΕΕΘΑ/ΔΝΣ περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

2. To Υπουργείο Εσωτερικών, το ΓΕΕΘΑ/ΔΝΣ και η ΓΓΠΣΔΔ τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, σε συνδυασμό με τον ν. 4624/2019 (Α’ 137), ιδίως όσον αφορά στην άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων.

3. Η ασφάλεια των δεδομένων του Μητρώου Πολι-τών, στα οποία παρέχεται πρόσβαση στο ΓΕΕΘΑ/ΔΝΣ, διέπεται από το πλαίσιο ασφάλειας που εκπονείται και επικαιροποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και έχει υποχρεωτική εφαρμογή σε όλες τις υπηρεσίες και τρίτα μέρη που έχουν πρόσβαση σε αυτά. Για εξειδικευμένα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το πλαίσιο ασφαλείας συνδιαμορφώνεται μεταξύ του φορέα διασύνδεσης και επεξεργασίας και του υπεύθυνου ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών. Το πλαίσιο ασφάλειας εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και επικαιροποιείται όποτε κρίνεται αναγκαίο. Πλέον των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ως άνω νομικό πλαίσιο, το πλαίσιο ασφάλειας προστατεύει επαρκώς και κατάλληλα όλα τα συστήματα και δεδομένα σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας. Την ευθύνη εφαρμογής του πλαισίου ασφαλείας στα συστήματα, λογισμικό εφαρμογών και δεδομένα, έχουν κατά λόγο αρμοδιότητας το Υπουργείο Εσωτερικών, το ΓΕΕΘΑ/ΔΝΣ και η ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

4. Η διαχείριση περιστατικών ασφαλείας που αφορούν συστήματα, λογισμικό εφαρμογών και δεδομένα του ΓΕΕΘΑ/ΔΝΣ γίνεται βάσει κανόνων και διαδικασιών που προβλέπονται από την πολιτική ασφάλειας του οικείου φορέα. Το ΓΕΕΘΑ/ΔΝΣ συντάσσει την τελική αναφορά περιστατικού ασφάλειας ως ανωτέρω και ενημερώνει αρμοδίως και εντός εύλογου χρόνου εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών. Η ως άνω αναφορά περιέχει κατ’ ελάχιστο περιγραφή της φύσης του περιστατικού ασφαλείας συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι δυνατό, των κατηγοριών και του κατά προσέγγιση αριθμού των επηρεαζόμενων προσώπων και αρχείων, εμπιστευτικών πληροφοριών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιγραφή των ενδεχόμενων συνεπειών του περιστατικού ασφαλείας, καθώς και περιγραφή των ληφθέντων ή προτεινόμενων προς λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του περιστατικού και όπου ενδείκνυται περιγραφή των μέτρων για την άμβλυνση ενδεχόμενων δυσμενών συνεπειών αυτού. Σημείο επικοινωνίας για την ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν περιστατικά ασφάλειας μεταξύ του ΓΕΕΘΑ/ΔΝΣ και Υπουργείου Εσωτερικών, ως αυτά κατ’ ελάχιστο περιγράφονται στην ανωτέρω παράγραφο είναι οι αντίστοιχοι υπεύθυνοι ασφάλειας δεδομένων.

5. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του πληροφοριακού συστήματος του Μητρώου Πολιτών, λόγω τεχνικής βλάβης, η πρόσβαση στα δεδομένα πραγματοποιείται μετά την επαναλειτουργία του και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που παρέχει το Υπουργείο Εσωτερικών. Σε περίπτωση αδυναμίας διάθεσης ή λήψης των στοιχείων μέσω διαλειτουργικότητας, αυτά διατίθενται με τον προσφορότερο τρόπο μέσω τεχνολογιών πληροφορικής επικοινωνιών.

6. Τα ψηφιακά αρχεία με τα δεδομένα που διατίθενται διαμέσου του Μητρώου Πολιτών, σύμφωνα με το άρθρο 1, διαγράφονται μετά την αντιγραφή των δεδομένων από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις

Μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος διάθεσης στοιχείων, νέων εγγραφών, διαγραφών, μεταβολών, συμπληρώσεων και διορθώσεων, αυτά θα αποστέλλονται από το Υπουργείο Εσωτερικών στο ΓΕΕΘΑ/ΔΝΣ μέσω ψηφιακών γραμμογραφημένων αρχείων με τη μορφή των εγγράφων που περιλαμβάνουν όλα τα πεδία του Παραρτήματος Ι

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2023

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης