Καταργούνται τα Μητρώα Αρρένων και οι στρατολογικοί πίνακες

Κατάργηση υποχρέωσης τήρησης και ενημέρωσης βιβλίων Μητρώων Αρρένων και σύνταξης στρατολογικών πινάκων 

 

Νόμος 4961/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 146/27.07.2022
Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 60
Κατάργηση υποχρέωσης τήρησης και ενημέρωσης βιβλίων Μητρώων Αρρένων, σύνταξης στρατολογικών πινάκων και ελέγχου, έκδοσης και επικύρωσης των σχετικών αποφάσεων

1. Η υποχρέωση των δήμων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, περί τήρησης και ενημέρωσης των βιβλίων Μητρώων Αρρένων σύμφωνα με τον ν. 2119/1993 (Α’ 23), παύει από την 1.1.2023.

2. Η υποχρέωση των δήμων για σύνταξη στρατολογικών πινάκων, καθώς και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για έλεγχο, έκδοση και επικύρωση των σχετικών αποφάσεων που αφορούν στους Στρατολογικούς Πίνακες, σύμφωνα με τον ν. 2119/1993, παύει από την 1.1.2023.

Τα στοιχεία των στρατεύσιμων, τα οποία είναι απαραίτητα στις στρατολογικές υπηρεσίες, διατίθενται μέσω διαλειτουργικότητας από το πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α’ 107).

 

Σχετικά: Τι είναι τα Μητρώα Αρρένων και ποιοι εγγράφονται

 

Άρθρο 61
Στατιστικά στοιχεία αρρένων
Η Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας δύναται να λαμβάνει από το πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών» στατιστικά στοιχεία για τους εν ζωή Έλληνες άρρενες πολίτες, ηλικίας μέχρι δεκαέξι (16) ετών.

Άρθρο 62
Μεταβολές στα στοιχεία αρρένων που τηρούνται στο δημοτολόγιο

Από την 1.1.2023, κάθε μεταβολή, διόρθωση, συμπλήρωση ή διαγραφή στα στοιχεία αρρένων που τηρούνται στο δημοτολόγιο, διενεργείται με απόφαση του οικείου Δημάρχου.

Άρθρο 63
Δήλωση μεταβολών ληξιαρχικών πράξεων με μέσα Τ.Π.Ε. – Τροποποίηση άρθρου 14 ν. 344/1976

Στην παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 344/1976 (Α’ 143) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Υπόχρεος προς δήλωση είναι ο δι’ αιτήσεως ή δι’ άλλης πράξεως του προκαλέσας την μεταβολή, ως και εκείνος του οποίου μεταβλήθηκε η αστική κατάσταση. Ειδικότερα για τις μεταβολές που προκύπτουν από συμβολαιογραφική πράξη και εφόσον για την έκδοσή της γίνεται χρήση μέσων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), η μεταβολή δηλώνεται με ευθύνη του Ληξιάρχου.»