Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη λύσης γάμου

Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη λύσης γάμου

Το πιστοποιητικό περί μη λύσης γάμου αναζητείται συνήθως για την μεταβίβαση της σύνταξης στη ή στον σύζυγο ή τα τέκνα λόγω θανάτουΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Οικείο Πρωτοδικείο

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται και μέσω ΚΕΠ

Δικαιολογητικά

Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του αιτούντος

Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών (ή ένορκη βεβαίωση από το Ειρηνοδικείο) στην περίπτωση θανάτου.

Δύο (2) Μεγαρόσημα για την κατάθεση της αίτησης και το αρχικό αντίγραφο

Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986 όπου αναγράφεται ότι:

<<δεν έχει λυθεί ο γάμος μου που έγινε στις …….

με τον / την ……

α) μέχρι την ημέρα του θανάτου του / της που συνέβη στις ……

β) μέχρι σήμερα. >>

Σχετικά:

Το έντυπο της αίτησης

Πιστοποιητικό Εγγύτερων Συγγενών